ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับตันและกลาง พิมพ์ อีเมล

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

(The Standards of Purchasing Techniques)

หลักการและเหตุผล

       การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการให้ได้ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัย

กระบวนการอันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งวิวัฒนาการของการจัดซื้อจัดหาก้าวหน้าไปมาก นักจัดซื้อต้องรับผิดชอบสูงขึ้น

นอกจากซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศให้สอดคล้องกับระดับสินค้าคงคลังตามความจำเป็นแล้ว ยังต้องจัดซื้อสินค้า

จากต่างประเทศ ด้วย หลักสูตรนี้ได้พัฒนาให้มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานของนักจัดซื้อตั้งแต่

ระดับต้นและกลางรวบรวมความรู้งานจัดซื้อในประเทศบวกกับความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ (เหมาะสำหรับนักจัดซื้อ

มืออาชีพทั้งหลาย และนักจัดซื้อมือใหม่ที่เพิ่งรับงานหรือขยายความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดหามีความรู้ “ครบวงจรงานจัด

ซื้อจัดหา” อย่างถูก ต้องแท้จริง) พร้อมความรู้เทคนิค แง่มุมอื่นที่จำเป็นและเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น รู้จักใช้

กลยุทธ์งานจัดซื้อกับสินค้าวัตถุดิบและบริการที่แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม วิธีจัดการกับสินค้าบางตัวที่มีผลกระทบ และความ

เสี่ยงต่อองค์กรสูง การวางแผนงานจัดซื้อจัดหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณของแต่ละแผนก รูปแบบการ

ประเมินซัพพลายเออร์ก่อนและขณะติดต่อคบค้ากัน ต้นทุนกับการต่อรองราคาซื้อขาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อ

รูปแบบมาตรฐานใช้ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังขยับขยายจากพื้นฐานความรู้ ค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มขึ้นในเชิงลึกและกว้างมาก

ขึ้น จากการอ่านตำรับตำราวิชาจัดซื้อจัดหา และจากการเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตรงานจัดซื้ออื่นๆ อีกมากได้ด้วย

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาของหลักสูตรวันแรก (ภาคเช้า)

1. หัวใจและเป้าหมายในการจัดซื้อ 6 R’s

2. กระบวนการในการบริหารงานจัดซื้อ

   The Purchasing Cycle

3. ประโยชน์และวิธีทำ Standardization

4. วิธีกำหนด Specification

   ให้เหมาะกับสินค้าและบริการ

5. เทคนิคการหาแหล่งขาย

6. สูตรสำเร็จของการจะซื้อเมื่อไร และซื้อเท่าไร

7. การบริหารพัสดุด้วยวิธี ABC Analysis

8. เทคนิคการจัดซื้อทุกรูปแบบ เช่น

         ระบบเงินสดย่อย

         - ระบบวิ่งซื้อ

         - การประมูล

         - การสั่งซื้อครั้งเดียวแต่ส่งหลายครั้ง

         - การทำสัญญาซื้อแบบยกทั้งระบบ

         - ระบบจัดซื้อแบบไม่ใช้กระดาษ

         - ระบบออนไลน์ ฯลฯ

 

เนื้อหาของหลักสูตรวันแรก (ภาคบ่าย)

1. วิธีกำหนดเป้าหมายของงานจัดซื้อ พร้อมตัวอย่าง

2. การเตรียมวางนโยบายจัดซื้อ

   และเตรียมพร้อมเพื่อทำคู่มือจัดซื้อ

3. การเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Term)

4. การสร้างกำไรโดยการส่งประโยชน์

   ของหน่วยงานจัดซื้อ

5. สิ่งควรรู้สำหรับงานจัดซื้อต่างประเทศ

      - Incoterms 2000 

      - การขนส่งทางทะเล

      - การเลือกทำประกันภัย

      - การประเมินราคาวิธี

        Transaction Value (GATT)

6. กฎหมายเกี่ยวกับงานจัดซื้อ P/O,

   Fax and e-mail และรับโอนกรรมสิทธิ์ 

      - หลักเกณฑ์การตรวจรับมอบ

      - ข้อตกลงในการซื้อขาย

      - การกำหนดบทปรับที่เหมาะสม

7. จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ

8. วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ

 

 

 

 

 

เนื้อหาของหลักสูตรวันที่สอง (ภาคเช้า)

1. การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (The Supply Positioning Model)

   ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่ซื้อหาเข้าโรงงาน

3. ยุทธศาสตร์การจัดการกับสินค้าวัตถุดิบที่ใช้เงินซื้อด้วยเงินจำนวนมากในปีหนึ่งๆ

4. รู้จักกลุ่มสินค้าที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูง เพื่อวางแนวป้องกัน

5. วิธีการจัดซื้อจัดหาสินค้าที่หาซื้อได้ยากกับสินค้าที่มีขายทั่วไป และการพิจารณาระดับสต็อก

6. ปัจจัยการพิจารณาเปลี่ยนแหล่งขาย (Switching cost & price variability) 

   จากแหล่งเดิมไปแหล่งใหม่

7. การตรวจสอบและประเมินซัพพลายเออร์

8. แนวคิดและเหตุผลของการประเมินผู้ขาย ผนวกกับการทำ Supplier Inspection

9. วิธีประเมินผู้ขายด้านเทคนิคการผลิตด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้านเชิงพาณิชย์

    และด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาของหลักสูตรวันที่สอง (ภาคบ่าย)

1. ต้นทุนใช้ในการต่อรองราคา และต้นทุนใช้วิเคราะห์ราคาวัตถุดิบเพื่อพิจารณาซื้อ

2. ตัวอย่างการคำนวณ Unit Price

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีสำหรับนักจัดซื้อ Credit Note – Debit Note

   และประเภทของ “ต้นทุน” ที่จำเป็นใช้ต่อรองราคาสินค้ากับผู้ขาย

4. การวางแผนงานจัดซื้อจัดหา (Planning supply)

   ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณขององค์กร

5. การทำงบประมาณกับงานจัดซื้อจัดหา

6. ขั้นตอนการวางแผนงานจัดซื้อจัดหา ให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละแผนก

7. วิธีกำหนดความสำคัญและแรงกระทบของสินค้าวัตถุดิบที่จะจัดซื้อจัดหา

8. การจัดประเภทค่าใช้จ่ายกับการทำตารางจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบ เพื่อสายการผลิตและสินค้าทุน

9. การระบุเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นใน P/O (Purchase Order) เพื่อให้ผู้ขายปฏิบัติ

************ โปรดนำเครื่องคำนวณ มาในวันสัมมนาด้วย****************

 

วิทยากร

คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์

C.P.S., Adv.Cert.PSCM(ITC), CIPS Int'l Advanced Cert.Holder

ประธานฝ่ายกิจการต่างประเทศ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

กรรมการรองผู้จัดการ บจก.แกรนด์สยาม

วิทยากรหลักสูตร CIPS สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

- อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- วิทยากรหลักสูตร CIPS สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 123

วันจันทร์ที่ 29 - วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 124

วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 125

วันจันทร์ที่ 26 - วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 126

วันจันทร์ที่ 21 - วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

เข้าสัมมนา 2 วัน ท่านละ 7,800 + VAT 546 =  8,346 - (หัก ณ ที่จ่าย) 234 = 8,112 บาท

(สามารถเลือกเข้าสัมมนา เพียงวันแรกหรือวันที่สองเพียงวันเดียวได้)

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%