ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget) พิมพ์ อีเมล

การจัดทำงบประมาณเงินสด

(CASH BUDGET)

เพื่อการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณเงินสดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณ

2. เป้าหมายและข้อสมมุติของงบประมาณ

     - เป้าหมายทางการเงินและการดำเนินงาน

     - ข้อสมมุติเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินและการดำเนินงาน

3. การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด

     - งบประมาณขาย (Sales Budget)

     - งบประมาณซ์้อ (Purchas Budget)

     - งบประมาณผลิต (Production Budget) กรณีประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขาย

     - งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses Budget)

     - งบประมาณลงทุน

4. การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)

     - เงินสดรับ (Cash Receipts)

     - เงินสดจ่าย (Cash Disbursements)

     - เงินสดคงเหลือขั้นต่ำ (Minimum Cash Balance)

5. การนำข้อมูลจากงบประมาณเงินสดไปใช้เพื่อการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารสภาพคล่อง

วิทยากร

ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

- MBA Indiana University U.S.A.

- บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

- อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่  18

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

 (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม