ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ พิมพ์ อีเมล

 

เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

หัวข้อสัมมนา 

 

 วันแรก - เจาะลึก INCOTERMS® สำหรับบริหารการจัดซื้อและการตลาด

เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าต่างประเทศได้ร่วมกันใช้กฎระเบียบในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐานใหม่ตามการ

เปลี่ยนแปลงของ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยัง

จุดปลายทางตลอดอนุกรมของการส่งมอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสอดคล้อง

ทางสถาบันจึงได้จัดให้มีหัวข้อในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่านดังนี้

1  ภาพรวมของข้อตกลงเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

2  ความไม่เสถียรของค่าใช้จ่ายในการสงมอบแบบอเมริกาและการยกเลิกเพื่อมาร่วมใช้ Incoterms® 2010

3  การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจาก Incoterms ในอดีตสู่ Incoterms® ปัจจุบัน

Incoterms® 2010 The BIG CHANGES

5  สิทธิและหน้าที่ที่คู่ค้าต้องปฏิบัติให้กันและกัน

6  ลักษณะของสัญญาส่งมอบที่แสดงถึงภาระ ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง :

     Departure Contract, Shipment Contract and Arrival Contract

การแสดงการยอมรับ INCOTERMS® 2010 Rules ในเอกสารให้ถูกต้อง

สัญญาขนส่งกับ INCOTERMS® Rules

จุดรับภาระสำคัญของ INCOTERMS® ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้ง 11 Rules

10 การเลือก INCOTERMS® ให้เหมาะกับ Transportation Mode ที่ใช้

11 การ Break Down ราคาใน Invoice และ มูลค่าสินค้า ที่ต้องคิดบวกและลด เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร

12 Incoterms® กับ Customs Terms ในประกาศพิธีการทางศุลกากร

13 เจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงแต่ละ Critical Points

14 การนำกฎระเบียบ INCOTERMS®2010ไปใช้กับ P/O - P/I - L/C Application -B/L, Insurance

      Document และ Commercial Invoice ให้ถูกต้อง

15 มูลค่าที่เอาประกันภัยขนส่งVersion ใหม่และการเลือกการคุ้มครองใน ให้เหมาะสมกับ Incoterms® ล่าสุด

16 กระดาษคำนวณต้นทุนในการส่งออกนำเข้า (Export-Import Costing Work Sheet)

17 ถาม ตอบ ตลอดการสัมมนาวันที่สอง - เจาะลึก International Payment Terms and Trade Finance

(เฉพาะการอบรมวันที่สองนี้ แจกฟรี หนังสือประกอบการสัมมนา ชื่อ L/C & B/C เอกสารเพื่อการชำระเงินทางการค้า

ระหว่างประเทศ เขียนโดย อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก ผู้นำการสัมมนา)

การค้าระหว่างประเทศที่สำคัญมักเป็นการซื้อขายเอกสารการค้าและการเงินเสียมากกว่าตัวสินค้า จึงมีกระบวนการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในเอกสารที่จะต้องนำมาใช้เจรจากับคู่ค้า ธนาคาร บริษัทประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง

และอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง หากเข้าใจผิดนำมาใช้ผิดย่อมเกิดความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ของกิจการ ด้วยเหตุนี้

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วย งานอื่นได้อย่างสอดคล้อง ทางสถาบันจึงได้ จัดให้มีหัวข้อ

ในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่านดังนี้

1  ข้อตกลงในการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศตามมาตรฐาน ICC

2  Payment Terms Model เพื่อการประยุกต์ใช้ในการเจรจาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

    Basis – Tenors – Remittance

การชำระเงินแบบ T/T คำมาตรฐานเรียกว่าอะไรกันแน่

วงเงินสินเชื่อ ที่ต้องใช้กับการค้าระหว่างประเทศ

5  การปฏิบัติการซื้อขายด้วยกระบวนการ L/C

6  ข้อตกลงที่สำคัญในเอกสารติดต่อซื้อขาย P/O, P/I or Order Confirmation

7  Terms & Conditions in The Application for Issuance of L/C

8  การผลักภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงไว้ในเอกสาร

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ควรต่อรองอย่างไร

10 SWIFT and Telex L/C และการพิจารณา Amendment

11 T/R (Trust Receipt) และวิธีต่าง ๆ ในการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

12 Re-finance under Bank’s Credit and Seller’s Credit

13 Shipping Guarantee and Air Cargo D/O Endorsement

14 รู้จัก Transport Documents, Invoice & P/L., Invoice Declaration, Insurance Policy, Draft or B/E

15 ข้อพึงระวังสำหรับอนุพันธ์ของ L/C ทางการค้า: Transferable, Back to Back และ Red claused L/C

16 Letter of Guarantee and Standby L/C

17 การปฏิบัติการซื้อขายด้วยกระบวนการ B/C : D/P D/A

18 การปฏิบัติการซื้อขายด้วยกระบวนการ O/A : Open Account และ การพึ่งพากิจการ Factoring

19 การปฏิบัติการซื้อขายด้วยกระบวนการ A/P: Advance Payment และการป้องกันความเสี่ยงด้วย B/G

20 การใช้สัญญาลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: Spot, Forward, Swap, Option

21 ตอบข้อซักถาม ตลอดการสัมมนา

 

 

 

วิทยากร

อาจารย์ อาวุธ โพธิ์เล็ก (นำการอบรมวันแรก และวันที่สอง)

- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ

- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษาในแวดวงการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของโรงเรียน

   และสถาบันชั้นนำหลายแห่ง

- กรรมการบริหาร EXIM EDUCATION GROUP

- ผู้แต่งตำราหลายเล่ม เช่น L/C & B/C เอกสารเพื่อการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ , APPLICATION OF

   INCOTERMS 2000, เจาะลึกการส่งมอบ, ISBP มาตรฐานใหม่ในการตรวจสอบเอกสาร L/C ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 52 ------ วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

รุ่นที่ 53 -------- วันจันทร์ที่ 18 - วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

รุ่นที่ 54 ----- วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

รุ่นที่ 55 ----- วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

รุ่นที่ 56 ------- วันจันทร์ที่ 23 - วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน  สุขุมวิท 23

(สถานี MRT สุขุมวิท หรือ สถานี BTS อโศก ปากซอยสุขุมวิท 23)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

เข้าสัมมนา 1 วัน ท่านละ 3,900+VAT273 = 4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

เข้าสัมมนา 2 วัน ท่านละ 7,800+VAT546 = 8,346 - (หัก ณ ที่จ่าย) 234 = 8,112 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กกับผู้เข้าสัมมนา