ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

การบริหารจัดการสัญญา พิมพ์ อีเมล

การบริหารจัดการสัญญา

Contract Management

 

 

 

หลักการและเหตุผล

              การทำสัญญาซื้อ สัญญาจ้างทั้งที่มีระยะเวลาหรืองานโครงการ นอกจากต้องระมัดระวัง

การร่างข้อสัญญาด้วยความรอบคอบแล้ว ยังต้องกำกับติดตามและบังคับใช้สัญญาเพื่อให้ได้ผล

ตามวัตถุประสงค์สำคัญของสัญญา งานจัดซื้อจัดหาต้องเกี่ยวข้องกับสัญญาหลายประเภท เช่น

สัญญาซื้อสินค้า งานบริการ ว่าจ้าง ต่างมีแง่มุมที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

เพื่อให้ได้รับสินค้าตรงเวลา สัญญาซื้อขายจากต่างประเทศก็มีเงื่อนแง่ที่ไม่ตรงกับความต้องการ

ของผู้ซื้อและบางสถานการณ์ก็ยากที่จะปฏิบัติได้เพราะการตีความข้อสัญญาต่างกัน 

หลักสูตรนี้วางแนวปฏิบัติสำหรับการซื้อด้วยการทำสัญญารวมถึงใบสั่งซื้อตามปกติทั่วไปด้วย

 

 

 

หัวข้อสัมมนา

1 ศัพท์กฎหมายที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดหาและบริหารจัดการสัญญา

2 ทีมบริหารสัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3 เงื่อนไขข้อสัญญามาตรฐาน สัญญาที่มีระยะเวลาหลายปี ข้อสัญญาสำคัญ

   ในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ