ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

การบริหารจัดการสัญญา พิมพ์ อีเมล

การบริหารจัดการสัญญา

Contract Management

 

 

 

หลักการและเหตุผล

              การทำสัญญาซื้อ สัญญาจ้างทั้งที่มีระยะเวลาหรืองานโครงการ นอกจากต้องระมัดระวัง

การร่างข้อสัญญาด้วยความรอบคอบแล้ว ยังต้องกำกับติดตามและบังคับใช้สัญญาเพื่อให้ได้ผล

ตามวัตถุประสงค์สำคัญของสัญญา งานจัดซื้อจัดหาต้องเกี่ยวข้องกับสัญญาหลายประเภท เช่น

สัญญาซื้อสินค้า งานบริการ ว่าจ้าง ต่างมีแง่มุมที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

เพื่อให้ได้รับสินค้าตรงเวลา สัญญาซื้อขายจากต่างประเทศก็มีเงื่อนแง่ที่ไม่ตรงกับความต้องการ

ของผู้ซื้อและบางสถานการณ์ก็ยากที่จะปฏิบัติได้เพราะการตีความข้อสัญญาต่างกัน 

หลักสูตรนี้วางแนวปฏิบัติสำหรับการซื้อด้วยการทำสัญญารวมถึงใบสั่งซื้อตามปกติทั่วไปด้วย

 

 

 

หัวข้อสัมมนา

1 ศัพท์กฎหมายที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดหาและบริหารจัดการสัญญา

2 ทีมบริหารสัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3 เงื่อนไขข้อสัญญามาตรฐาน สัญญาที่มีระยะเวลาหลายปี ข้อสัญญาสำคัญ

   ในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ

4 ปัญหาที่อาจเกิดระหว่างสัญญามีผลบังคับ

5 ขั้นตอนการบริหารสัญญา การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง การแก้ไขสัญญา

6 วิธีทำ หนังสือบอกกล่าว (Notice) ให้คู่สัญญาในสถานการณ์ต่าง

7 สัญญาที่กำหนดค่าปรับ และการเรียกค่าเสียหาย

8 การต่อสัญญา การทำสัญญาใหม่ และการเลิกสัญญา

9 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการทบทวนสัญญา

10 ตัวอย่างคดีพิพาทที่เกิดจากสัญญาซื้อขาย

11 การตระเตรียมพยานหลักฐาน การระงับข้อพิพาท วิธีอนุญาโตตุลาการและวิธีอื่น

 

 

 

วิทยากร

คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

- ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ 

  บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- วิทยากรหลักสูตรบริหารงานจัดซื้อนานาชาติของอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 7........วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556   เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

(ลงทางด่วนสุขุมวิท เพลินจิตฝั่งเหนือ เลี้ยวซ้ายถนนสุขุมวิท)

(สถานีรถไฟฟ้านานา ทางออกที่ 1 / อยู่ในซอย สุขุมวิทซอย 5)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ถ้าส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดอีกท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา