ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่ พิมพ์ อีเมล

 

การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่

Modern Warehouse Management

 หลักการและเหตุผล

 

 

           การบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง
  และเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของทุกองค์กร 
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ
 จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง นับตั้งแต่ทำเลที่ตั้ง การออกแบบ
การจัดวางผัง
 การไหลของสินค้าอย่างเป็นระบบ การนำเครื่องทุ่นแรงมาใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการ
 พัฒนาระบบไอที รวมถึงการ
กระจายสินค้าให้ลูกค้าทั้งนอกและในบริษัทให้พึงพอใจและวัดผลได้
ซึ่งทุกบริษัทต้องการเพิ่มบริการโดยลดต้นทุนในขณะเดียวกันให้ได้ เพื่อให้ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

หัวข้อสัมมนาหัวข้อสัมมนา

 

 


หัวข้อสัมมนา (พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร)

1. Why have Warehouse?
        - ทำไมต้องมีคลังสินค้า
        - วัตถุประสงค์หลักของจัดการคลังสินค้า
        - การวัดผลงานในการจัดการคลังสินค้า
        - ความรับผิดชอบหลักในระดับปฏิบัติการ
        - ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า
2. How much Stock to Hold?
        - สิ่งสำคัญในการจัดการ Stock
        - ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการ Stock

        - Safety Stock v.s. Service Level 
        - ABC Analysis – Pareto’s 80/20 Rule
3. Warehouse Location
        - ปัจจัยภายในในการเลือกที่ตั้งคลังสินค้า
        - ปัจจัยภายนอกในการเลือกที่ตั้งคลังสินค้า
        - เทคนิคในการเลือกที่ตั้งคลังสินค้า
4. Warehouse Design
        - ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า
        - ข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า
        - หลักการ Use of Cube
        - การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล
        - วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง
5. Warehouse Layout and Flow
        - ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า
          (การรับ การจัดเก็บ การเลือกหยิบ การเติมเต็มสินค้า การจ่าย)
        - หลักการ Length of flow
        - หลักการในการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า
        - หลักการ Live Storage Systems
        - เทคนิคการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ/Very Narrow Aisle (VNA)
6. Materials Handling Solution
        - ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE)
        - ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE)
        - หลักการในการเลือก Folklift
         - การดูแลรักษาอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE)
7. Warehouse Operations
        - Warehousing Material Flow
        -
Warehousing Operations Flow
        - การรับของเข้าและการจ่ายของออก
        - State of the Art Design Work / Pick Director
8. The Development in WMS (Warehouse Management System)
        - WMS / IT Infrastructure
        - WMS / Real Time Radio Frequency / Barcode
        - กรณีศึกษาการใช้ WMS ในงานจริง
9. The Development in Other IT Systems
        - Electronic Point of Sale (EPOS)
        - Electronic Funds Transfer (EFT)
        - Radio Frequency Identification (RFID)
10. Logistics System Performance
        - Key Performance Indicators (KPIs) ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคลังสินค้า

 

 

 

 

 • วิทยากร
   คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

  - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท รวมถาวรขนส่ง (2002) จำกัด
  - ที่ปรึกษาสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
  - วิทยากรหลักสูตรบริหารงานจัดซื้อนานาชาติของอังกฤษ,
  - ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานโลจิสติกส์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย,
  - ที่ปรึกษาธุรกิจบริหารงานโลจิกส์หลากหลายองค์กร
  - อดีตผู้บริหารระดับสูงฝ่ายศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์
     บจก. ดีทแฮล์ม (หน่วยธุรกิจอุปโภคบริโภค)

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม
 

รุ่นที่ 6.....................วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 / เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
(ลงทางด่วนสุขุมวิท เพลินจิตฝั่งเหนือ เลี้ยวซ้ายถนนสุขุมวิท)
(สถานีรถไฟฟ้านานา ทางออกที่ 1 / อยู่ในซอย สุขุมวิทซอย 5)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900+VAT273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท
 รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%
ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา