ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารและจัดการสัญญา พิมพ์ อีเมล

 

การบริหารและจัดการสัญญา

Administrative and Contract Management

หลักการและเหตุผล

  

      สิ่งที่แสดงเจตนาซื้อ/จ้าง ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายคือสัญญา ซึ่งการจัดทำสัญญา มักจะมี

สัญญาเป็นรูปแบบมาตรฐานหลาก หลายประเภทตามที่ฝ่ายกฎหมายร่างไว้ให้ ซึ่งนักจัดซื้อ

จะเป็นผู้มีบทบาทตั้งแต่ขั้นเตรียมการสัญญา(Preparing Contract) และการบริหารสัญญา

(Contract Management)

      นักจัดซื้อควรวางแผนดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น คือ การทำข้อกำหนดของงาน

(SOW) คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ เลือกใช้สัญญา/ข้อความที่เหมาะสม การค้ำประกันที่รัดกุม

ค่าปรับ กำหนดระยะเวลา/งวดการส่งมอบที่เป็นไปได้จริง

      ในขั้นตอนของการบริหารสัญญา(Contract Management) ซึ่งหมายถึงการติดตามดูแล

ควบคุมและสังเกตความผิดปกติต่างๆ ซึ่งมีเจตนาเพื่อให้มั่นใจว่า

เราจะได้รับสินค้าหรือบริการหรืองานเสร็จไม่มีอะไรผิดพลาดหรือล่าช้ากว่ากำหนด

รวมถึงรักษา/ใช้สิทธิของผู้ซื้อ/ผู้ว่างจ้างตามสัญญาและตามที่กฏหมายกำหนด

ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

      เราไม่ปรารถนาจะเห็นการปรับหรือเรียกร้องค่าเสียหาย แต่เราประสงค์จะให้

งานเสร็จตามเวลา หรือต้องการจะได้สินค้าถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้ ด้วยเหตุนี้

 

หัวข้อสัมมนาหัวข้อสัมมนา

1. ขั้นตอน/พื้นฐานการบริหารสัญญา

2. การจัดทำข้อกำหนด (SOW) และขอบเขตของงานในแต่ละประเภท

3. สาระสำคัญของสัญญาแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตามกฏหมาย การระงับสัญญาตามข้อกฎหมาย

5. ข้อความในสัญญามาตรฐาน/สัญญาต่างประเทศ และตัวอย่าง

6. หลักค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับงานสัญญา

7. กฎหมายพื้นฐานด้านอากร การลงนามในสัญญา และการมอบอำนาจ

8. การออกหนังสือบอกกล่าว (Notice) และหนังสือแสดงเจตจำนงค์ (Letter of Intent-LOI)

9. ขั้นตอนการควบคุม ติดตาม การตรวจรับ และส่งมอบสินค้า/บริการ

10. การปรับ เรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

11. การขยายระยะเวลา เปลี่ยนแปลงปริมาณ/ขอบเขต การสงวนสิทธิ์ และการบอกเลิกสัญญา

12. ตัวอย่างคดีพิพาทที่เกิดขึ้น

13. ระบบบริหารสัญญาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e–Governmen tProcurement)

 

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์B.Eng, Msc.IT, MBA

 

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเกษตร

- อดีตวิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- อดีตหัวหน้าทีมงานออกแบบระบบERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 15......วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 / เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 = 4,173 - (หักภาษีที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา