ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

พิมพ์ อีเมล

มีนาคม 2562

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

มีนาคม 2562

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พฤ.14
มี.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)
การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชั่วโมง)

ศ.15
มี.ค.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน
การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชั่วโมง)

พฤ.21
มี.ค.

 

แนวปฏิบัติ
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

พฤ.21
มี.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)
และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชั่วโมง)

ศ.22
มี.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ
การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม.อื่นๆ 3 ชม.)

ศ.22
มี.ค.

การจัดทำบัญชีและภาษีอากร BOI

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชั่วโมง)

ศ.22
มี.ค.

หลักเกณฑ์และความรู้ สำหรับมืออาชีพ ในการ
จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ส.23
มี.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ
แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

อ.26
มี.ค.

แนวปฏิบัติ
Incoterms และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.27
มี.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน
การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม.อื่นๆ 3 ชม.)

พ.27
มี.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชั่วโมง)

พฤ.28
มี.ค.

เทคนิค การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี สิ้นงวด
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชั่วโมง)

พฤ.28
มี.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.28
-ศ.29
มี.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
(WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี 12 ชั่วโมง)

ศ.29
มึ.ค.

 

ปัญหาและแนวปฏิบัติ
การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

มีนาคม 2562

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

พ.6
มี.ค.

งานจัดซื้อในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าแบบถล่มทลาย
Purchasing Under Technology Disruption

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.7
มี.ค.

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)
สำหรับนักจัดซื้อ

Basics of MRP (Materials Requirements Planning)
for Purchasers

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.8
มี.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ส.9
มี.ค.

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ
Basic in Strategic Sourcing Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

ส.9
มี.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
Modern Warehousing, Stock Management and control

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

จ.11
มี.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

จ.11
มี.ค.

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ อัตราภาษีร้อยละศูนย์
ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

อ.12
มี.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.15
มี.ค.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร
Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

ศ.15
มี.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
Purchasing Performance
Measurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ส.16
มี.ค.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง , งานวิศวกรรม
Price Negotiation for Construction , Engineering work

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

พ.20
มี.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน
Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.20
มี.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.21
มี.ค.

การบริหารงานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
Modern Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.21
มี.ค.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่
Arming the new-coming Purchasers

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

ศ.22
มี.ค.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

ศ.22
มี.ค.

หลักเกณฑ์และความรู้ สำหรับมืออาชีพ ในการ
จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ส.23
มี.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ
แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ส.23
มี.ค.

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อและการวัดผล แบบก้าวกระโดด
Exponential Strategic Procurement and KPls

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

จ.25-
อ.26
มี.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง
The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร : คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ /คุณสุชาติ ประเสริฐสม

อ.26
มี.ค.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

อ.26
มี.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
How to Purchase Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.26
มี.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.27
มี.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง
Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

พ.27
มี.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.28
มี.ค.

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ
Risk Management in Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

พฤ.28
มี.ค.

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ
Costing and Financial Issue for
Purchasing & Supply Management Professional

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

พฤ.28
มี.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.29
มี.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
Managing the Purchasing of
MRO & Office Supplies Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ส.30
มี.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและ
การจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
Modern Strategies in Purchasing & Supplier
Management Professionally

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที