ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

 

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)

สำหรับนักจัดซื้อ

Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers

     การวางแผนความต้องการใช้พัสดุ (MRP) เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงกันของข้อมูลการขาย

การตลาดการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การเก็บสต็อก การจัดส่ง และบัญชีการเงิน เพื่อให้ปฏิบัติการขององค์กร

ดำเนินไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญอย่างยิ่งบางองค์กรอาจ

เอางานบางส่วนหรือทั้งหมดของการวางแผน MRP มาทับซ้อนอยู่กับงานจัดซื้อ จึงเป็นความจำเป็นที่นักจัดซื้อ

ต้องเข้าใจระบบการวางแผน MRP เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพราบรื่นและแม้ว่าฝ่ายจัดซื้อ

จะมิได้มีงานของการวางแผน MRP มาทับซ้อนอยู่ก็ตาม งานของฝ่ายจัดซื้อจะราบรื่นหรือขลุกขลักก็ขึ้นอยู่กับ

ประสิทธิภาพของฝ่ายวางแผน MRP จึงเป็นความจำเป็นที่นักจัดซื้อควรทำงานแบบรู้เขารู้เราโดยทำความเข้าใจ

ระบบการวางแผนความต้องการใช้พัสดุ (MRP) เอาไว้บ้างก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

 

 

1. ขอบเขตและหน้าที่ของการวางแผนความต้องการใช้พัสดุ

2. หากการวางแผนผิดพลาด จะส่งผลอย่างไรบ้างต่อ...

                     - ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด

                    ฝ่ายจัดซื้อ

                    - ฝ่ายผลิต

                    - ฝ่ายสโตร์

                    - ฝ่ายจัดส่ง

                    - ฝ่ายบัญชีการเงิน

3. การพยากรณ์การขาย/การใช้ – Demand forecasting

4. สูตรการผลิต BOM – Bill of materials

5. MPS - Master production schedule สำคัญอย่างไร

6. วิธีคิดคำนวณย้อนกลับของ MRP – Materials requirement planning

7. การวางแผนต้องเข้าใจปัญหาและต้นทุนของการเก็บสต็อกด้วย

8. จุดสั่งซื้อ ROP – Reorder point

9. จำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ – Economic order quantity

วิทยากร

 

 

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 18 ----- วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 19 -------- วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 20 ----------- วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900 + VAT 273 = 4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดเพิ่มท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา