ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)

สำหรับนักจัดซื้อ

Basics of Materials Requirements Planning (MRP) for Purchasers

ความสำคัญ

          การวางแผนความต้องการใช้พัสดุ (MRP) เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงกันของข้อมูลการขาย

การตลาดการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การเก็บสต็อก การจัดส่ง และบัญชีการเงิน เพื่อให้ปฏิบัติการขององค์กร ดำเนิน

ไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญอย่างยิ่งบางองค์กรอาจเอางานบางส่วน

หรือทั้งหมดของการวางแผน MRP มาทับซ้อนอยู่กับงานจัดซื้อ จึงเป็นความจำเป็นที่นักจัดซื้อต้องเข้าใจระบบการวาง

แผน MRP เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพราบรื่นและแม้ว่าฝ่ายจัดซื้อจะมิได้มีงานของการวางแผน

MRP มาทับซ้อนอยู่ก็ตาม งานของฝ่ายจัดซื้อจะราบรื่นหรือขลุกขลักก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของฝ่ายวางแผน MRP

จึงเป็นความจำเป็นที่นักจัดซื้อควรทำงานแบบรู้เขารู้เราโดยทำความเข้าใจระบบการวางแผนความต้องการใช้พัสดุ

(MRP) เอาไว้บ้างก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง

หัวข้อสัมมนา

1. ขอบเขตและหน้าที่ของการวางแผนความต้องการใช้พัสดุ

2. หากการวางแผนผิดพลาด จะส่งผลอย่างไรบ้างต่อ...

                     - ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด

                    ฝ่ายจัดซื้อ

                    - ฝ่ายผลิต

                    - ฝ่ายสโตร์

                    - ฝ่ายจัดส่ง

                    - ฝ่ายบัญชีการเงิน

3. การพยากรณ์การขาย/การใช้ – Demand forecasting

4. สูตรการผลิต BOM – Bill of materials

5. MPS - Master production schedule สำคัญอย่างไร

6. วิธีคิดคำนวณย้อนกลับของ MRP – Materials requirement planning

7. การวางแผนต้องเข้าใจปัญหาและต้นทุนของการเก็บสต็อกด้วย

8. จุดสั่งซื้อ ROP – Reorder point

9. จำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ – Economic order quantity

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 22

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 23

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 24

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%