ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษอัตราภาษีร้อยละศูนย์ พิมพ์ อีเมล

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ

อัตราภาษีร้อยละศูนย์

ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT

ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT หรือ ATIGA คือความตกลงเพื่อการซื้อขายสินค้าใน ASEAN ที่จัดให้

ผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากผู้ขายด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประชาคมที่ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

ก่อนการได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ทำให้การสั่งซื้อไร้อุปสรรคด้วยอัตราภาษีนำเข้าร้อยละศูนย์ และไร้อุปสรรคที่เคยมี

อื่น (Tariff and Non-Tariff Barriers) สิ่งสำคัญคือความถูกต้องในการใช้ถ้อยคำระบุในเอกสารสัญญา และการเลือก

ผู้ขายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อ นอกจากนั้นต้นปี 2559 จะมีการใช้ Invoice Declaration เป็น

เอกสารแสดงสิทธิ์แบบใหม่ ที่นอกเหนือจากการใช้ Form ATIGA (D) แบบเดิมกันแพร่หลายยิ่งขึ้นแล้ว ทางสถาบัน

จึงเห็นควรได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้นักจัดซื้อ และนักการตลาดได้รับทราบและซักถามข้อมูลจากผู้บรรยายที่มี

ประสบการณ์ครบวงจร อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อความเติบโตขององค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1. ภาพรวม ASEAN จาก ASEAN C – AFTA CEPT (D) จนถึง AFTA ATIGA (D) ในปํจจุบัน

2. สิทธิประโยชน์จากกำแพงภาษีและกำแพงที่ไม่ใช่ภาษี (Tariff and Non-Tariff Barriers)

3. ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และแนวทางปฏิบัติสำหรับ Free Flows of Goods

4. ความร่วมมือในเสาหลักสำคัญของ AEC

5. มาตรการสินค้าที่ได้สิทธิประโยชน์

6. เนื้อหา "มาตราสำคัญใน ATIGA" ทั้ง 11 บท และข้อยกเว้น

7. กฎศุลกากร สำหรับขอใช้สิทธิประโยชน์ใน ATIGA

8. เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดในอาเซียน 10 ประเทศ

9. การเตรียมการทางการตลาดก่อนเสนอตัวในประชาคม

10. Certificate of Origin ในความต้องการของ L/C & B/C และการชำระเงินแบบอื่น

11. หลักเกณฑ์การออก Certificate of Origin (Form D)

12. บัญชีราคาสินและ Self Certification และข้อความที่จะต้องใช้รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง

13. แนวทางและคณุสมบัติการขึ้นทะเบียนเป็น Certified Exporter ใน ATIGA

14. Incoterms และ Customs Delivery Terms ที่เกี่ยวพันกับ ATIGA

15. วงจรการค้า 2 ฝ่าย ด้วย L/C ของคู่ค้า และผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์

16. วงจรการค้า 3 ฝ่าย ด้วย Transferable & Back to Back L/C และการประยุกต์ใช้ C/O ATIGA (Form D)

17. ถ้อยคำที่ต้องระบุใน P/O, P/I รวมทั้ง Application และ L/C เพื่อเรียกร้องเอา C/O & INV Declaration

18. Appendix for Logistics of ASEAN Connectivity

19. ตอบข้อซักถาม

วิทยากร

คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

-อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ

-อาจารย์ประจำและที่ปรึกษาในแวดวงการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของโรงเรียน และสถาบันชั้นนำหลายแห่ง

-กรรมการบริหาร EXIM EDUCATION GROUP

-ผู้แต่งตำราหลายเล่ม เช่น L/C & B/C เอกสารเพื่อการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ,

APPLICATION OF INCOTERMS 2000, เจาะลึกการส่งมอบ, ISBP มาตรฐานใหม่ในการตรวจสอบเอกสาร L/C ฯลฯ

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 15-----------วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 16----------วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 17--------วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 18----วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท 23

( ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุุขุมวิท )

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา