ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษอัตราภาษีร้อยละศูนย์ พิมพ์ อีเมล

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ

อัตราภาษีร้อยละศูนย์

ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT

ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT หรือ ATIGA คือความตกลงเพื่อการซื้อขายสินค้าใน ASEAN ที่จัดให้

ผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากผู้ขายด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประชาคมที่ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

ก่อนการได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ทำให้การสั่งซื้อไร้อุปสรรคด้วยอัตราภาษีนำเข้าร้อยละศูนย์ และไร้อุปสรรคที่เคยมี

อื่น (Tariff and Non-Tariff Barriers) สิ่งสำคัญคือความถูกต้องในการใช้ถ้อยคำระบุในเอกสารสัญญา และการเลือก

ผู้ขายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อ นอกจากนั้นต้นปี 2559 จะมีการใช้ Invoice Declaration เป็น

เอกสารแสดงสิทธิ์แบบใหม่ ที่นอกเหนือจากการใช้ Form ATIGA (D) แบบเดิมกันแพร่หลายยิ่งขึ้นแล้ว ทางสถาบัน

จึงเห็นควรได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้นักจัดซื้อ และนักการตลาดได้รับทราบและซักถามข้อมูลจากผู้บรรยายที่มี

ประสบการณ์ครบวงจร อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อความเติบโตขององค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1. ภาพรวม ASEAN จาก ASEAN C – AFTA CEPT (D) จนถึง AFTA ATIGA (D) ในปํจจุบัน

2. สิทธิประโยชน์จากกำแพงภาษีและกำแพงที่ไม่ใช่ภาษี (Tariff and Non-Tariff Barriers)

3. ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และแนวทางปฏิบัติสำหรับ Free Flows of Goods

4. ความร่วมมือในเสาหลักสำคัญของ AEC

5. มาตรการสินค้าที่ได้สิทธิประโยชน์

6. เนื้อหา "มาตราสำคัญใน ATIGA" ทั้ง 11 บท และข้อยกเว้น

7. กฎศุลกากร สำหรับขอใช้สิทธิประโยชน์ใน ATIGA

8. เกณฑ์การ