ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 พิมพ์ อีเมล

INCOME TAXES

การคำนวณและการบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

**และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี CPD (บัญชี : 6 ชั่วโมง) ผู้สอบบัญชี CPA (บัญชี : 6 ชั่วโมง)

ความสำคัญ

          ภาระทางภาษีเงินได้ของกรมสรรพากรอากร เป็นเรื่องที่นักบัญชีทราบและปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้องมานานแล้ว แต่มาตรฐานการบัญชี เรื่องภาษีเงินได้ (TAS 12) เป็นเรื่องที่ยังใหม่ ถึงแม้จะมี

ฉบับก่อนหน้านี้มาหลายฉบับและแก้ไขมาหลายครั้ง แต่นักบัญชีส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจ จนนำไปสู้

การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

         หลักสูตรนี้จะทำให้ทราบถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเจาะประเด็นที่ต้องระวัง

เป็นพิเศษ ที่ถ่ายทอดโดยวิทยาการที่ปฏิบัติจริงและประสบการณ์กว่า 35 ปี

รายละเอียดในการสัมมนา

1. วัตถุประสงค์ที่สภาวิชาชีพบัญชีออก มาตรฐานการบัญชีเรื่อง ภาษีเงินได้ (TAS 12)

2. แนวทางปฎิบัติและความหมายของภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

3. ฐานภาษีหรือมูลค่าทางภาษีอากร

            - ฐานภาษีของสินทรัพย์

            - ฐานภาษีของหนี้สิน

4. การรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

5. การรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

            - ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี

            - ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

            - ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

            - การนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้มาประเมินใหม่

            - เงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมการงาน

6. การวัดมูลค่า การรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

            - รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

            - รายการที่รับรู้นอกกำไรหรือขาดทุน

            - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

            - ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการจ่าย

            โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

7. การแสดงรายการ

            - สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้

            - ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายได้ภาษีเงินได้

            - สาระสำคัญและแนวปฏิบัิตในการเปิดเผยข้อมูลของ ภาษีเงิน (TAS 12)

8. การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (TSIC 25) 

    เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

9. ประเด็นที่ส่งผลกระทบกับมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

            - มาตรฐานการบัญชี ฉบับ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (TAS 1)

            - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

            ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (TAS 8)

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 8

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 9

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าสัมมนา

2,700 + VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวันหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม