ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารการ "นำเข้า" สินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พิมพ์ อีเมล

การบริหารการ "นำเข้า" สินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Import Process for utmost Benefits

 

ความสำคัญ

                     เหมาะสำหรับผู้ทำงานด้านนำเข้าสินค้าทั้งเครื่องจักรพร้อมอะไหล่ หรือ สินค้าทั่วไป เพื่อทราบ

กฎระเบียบวิธีการเบื้องต้นและวางแผนการนำเข้าและควบคุมต้นทุนนำเข้าได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานนำเช้า พนักงานคลังสินค้า พนักงานขาย พนักงานบัญชีต้นทุน หรือ ผู้สนใจทั่วไป

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1. ภาพรวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการนำเข้า  (Scope of Import Process)

           - ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการนำเข้า  (Who involve Import Process)

           - การเลือกเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าเพื่อการนำเข้าที่เหมาะสม  (How to choose Incoterms suitably)

           - สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าในประเทศคืออะไรบ้าง  (What difference between Import & Local)

           - การตรวจสอบเอกสารเพื่อการนำเข้าและเลือกใช้สิทธิประโยชน์เพื่อลดต้นทุน

             (How to examine Shipping documents, Enter in Manifest and choose customs privilege)       

2. การขนส่ง

    ขนส่งทางทะเล (Transport by SEA)

           - ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (FCL) และระบบบรรจุร่วม (LCL)

           - ประเภทของการหีบห่อที่ควรทราบ (Type of Package)

    ขนส่งทางอากาศ รวมถึงการขนส่งแบบเร่งด่วน  (Transport by AIR / Courier / Express Way)

           - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ และความหมาย (Freight Forwarder/Customs Broker)

           - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศที่สำคัญ พร้อมอธิบายความหมาย  (Shipping Documents by AIR)

           - คำนวณค่าขนส่งทางอากาศ   (Gross Weight VS Volume Weight)

    ขนส่งทางไปรษณีย์ (Shipment by Post)

           - เงื่อนไขและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Terms and Documents by Post shipment)

3. พิธีการศุลกากร (Customs Formality)

           - ภาพรวมของ paperless / e-Customs, e-Import, e-Payment, e-Tracking, etc.

           - ฐานภาษีนำเข้า และการประเมินการนำเข้าด้วยระบบแกตต์ (GATT Valuation)

           - ระเบียบและพิธีการนำเข้าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

4. Workshop

           - คำนวณค่าขนส่งทางเรือ (How to calculate S/Freight Charge)

           - คำนวณค่าขนส่งทางอากาศ (How to calculate A/Freight Charge)

5. Q & A (if any)

 

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธ์

ประสบการณ์ :  - กรรมการบริหารสมาคบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

                      - กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

                      - ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด(มหาชนและบริษัทในเครือ
 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 (ลงสถานี BTS นานา เข้าสุดซอยสุขุมวิท 5)

รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 (ลงสถานี BTS นานา เข้าสุดซอยสุขุมวิท 5)

รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 (ลงสถานี BTS นานา เข้าสุดซอยสุขุมวิท 5)

รุ่นที่ 5

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 (ลงสถานี BTS นานา เข้าสุดซอยสุขุมวิท 5)


อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 
กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%