ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 - เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

   ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองย่อมทำให้ธุรกิจเสียหาย

   หรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้

 - เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาเข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมี

   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - เพื่อเข้าใจวิธีเจรจาต่อรองเป็นทีม

หัวข้อสัมมนา

   1. แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง

       (The correct concept of negotiation process)

   2. เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่

       (How to do a win-win negotiation)

   3. การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (How to avoid deadlock)

   4. ในวงการซื้อขาย ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ

       (Supplier perception matrix)

   5. การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง

       (Goal and plan in the negotiation process)

   6. ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

       (Techniques of asking questions and active listening)

   7. ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละช่วงของการเจรจา

       (Do and don’t in each stage of negotiation)

   8. เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ (Various types of negotiators)

   9. การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์ (Negotiating through telephone)

 10. การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม (How to set up a team)

 11. เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ (Persuasion techniques)

 12. การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง

       (Strategic negotiating by SWOT analysis)

 13. ถาม-ตอบปัญหา (Q&A)

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 3,000 + VAT 210 =  3,210 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 90 = ชำระสุทธิ 3,120 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรม ต้องมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่