ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

     ความสำคัญ

              กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละบริษัทนั้น เป็นต้นน้ำของกิจการ หากเกิดการสะดุดขลุกขลัก

     ก็ย่อมสร้างความปั่นป่วนต่อการปฏิบัติงานต่างๆ  ดังนั้นผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อจึงควรมีตวามรู้ความเข้าใจ

     ในวิธีการซื้อรูปแบบต่างๆให้ถ่องแท้ อีกทั้งควรเข้าใจข้อดีข้อเสียของการจัดซื้อรูปแบบต่างๆด้วย

    หัวข้อสัมมนา

      1. ประสิทธิภาพของงานจัดซื้อในสายตาผู้บริหาร

      2. อะไรคือสิ่งบ่งชี้ว่างานจัดซื้อมีประสิทธิภาพ

      3. ข้อดีข้อเสียของการจัดองค์กรจัดซื้อแบบศูนย์รวม แบบกระจายอำนาจและแบบผสมผสาน

      4. เทคนิค วิธีการสั่งซื้อ รูปแบบต่างๆ

             - Bidding, Tender (ประมูลประกวดราคา)

              - E-Auction

              - Blanket Order, Call-off contract

              - Fixed contract

              - Systems Contracting

              - Consignment

              - Service Runner

              - Rubber stamp (ตรายาง)

              - Just in Time

              - Purchasing Card

              - Paperless Purchasing, Online Purchasing

      5. การจัดซื้อแต่ละแบบมีผลต่อความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

      6. เครดิตเทอมแบบต่างๆ

      7. วิธีป้องกันการทุจริตคิดมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

      8. จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 23

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 24

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 25

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

3,000 + VAT 210 =  3,210 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่