ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

Tendering Techniques

วัตถุประสงค์

          ฝ่ายจัดซื้อฯ มักมีปัญหาในการดำเนินการประกวดราคา ด้วยเพราะหน่วยงานภายในบาง

หน่วยงานไม่เข้าใจกระบวนการที่ถูกต้อง หรือบางทีแม้แต่ฝ่ายจัดซื้อเองก็ยังสับสนในกระบวน

ประกวดราคาของตนเอง บางครั้งฝ่ายจัดซื้ออยากเขียนขั้นตอนกระบวนการไว้ชัดเจนแต่มักไม่สำเร็จ

เพราะไม่ทราบแนวทาง( Guide line) ในการเขียนที่ถูกต้อง

        วิชานี้จะเป็น Guide Line ที่ถูกต้องในกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารการ

ประกวดราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรมากขึ้น

 

หัวข้อสัมมนา

1. การประเมินความคุุ้มค่าก่อนประกวดราคา? (Bid or No bid)

2. รูปแบบและสไตล์ของการประกวดราคา (Type & Style of bidding)

3. วางแผนเพื่อการประกวดราคา (Prepare a bid plan)

4. ร่าง Spec และ TOR (Specification vs Term of Reference)

5. สิ่งควรทําและไม่ควรทําในการร่างข้อกําหนด (Do & Do not in TOR drafting)

6. การทําสัญญาและบริหารสัญญา (Contracting Management)

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA 

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

1,300+VAT91 = 1,391 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 39 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่