ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พิมพ์ อีเมล

กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

หัวข้อสัมมนา

  1. รู้จักและทำความเข้าใจกับตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

  2. วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  3. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

  4. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

  5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

      เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนในการป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน

           - วิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นฐาน (Fundamental Factor)

           - วิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคนิค (Technical Factor)

  6. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

      ที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท

          - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

          - การแปลงสกุลเงิน (Currency Swaps)

          - สิทธิในการซื้อขายเงินตราในเวลาที่กำหนด (Currency Option)

          - สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยฯ (Forward Rate Agreement (FRA) )

          - สัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญาฯ (Interest Rate Swaps)

  7. วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท

          - การคำนวณอัตราไขว้ของค่าเงินสกุลต่างๆ

          - การคำนวณอัตราซื้อขายล่วงหน้า

          - วิธีวัดความเสี่ยงของกิจการ

  8. การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

       กรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับ

       เงินตราต่างประเทศอยู่เป็นประจำ

  9. หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

       ต่างๆ ในการกู้เงินจากต่างประเทศ

10. วิเคราะห์สถานการณ์ของค่าเงินยูโร (EURO)

 

วิทยากร 

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

ประสบการณ์ :  ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กำหนดการสัมมนา (เวลา 09.00-16.00 น.)

รุ่นที่ 47

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 48

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 49

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%