ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้าและกลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์ การบริหารการติดตาม-เร่งรัดหนี้สิน

 

สาเหตุที่ท่านควรเข้าสัมมนาในโครงการนี้

ยอดขายที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่า บริษัทจะมีกำไรมากขึ้นเสมอไป หากการอนุมัติเครดิตหรือสินเชื่อทางการค้าไม่มี

ระบบหรือมาตรการที่รัดกุมพอ เมื่อลูกหนี้มีปัญหา นอกจากจะเก็บเงินไม่ได้ แล้วยังต้องสูญเสียสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย

การตัดไฟเสียแต่ต้นลมจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ศิลปะการติดตามหนี้ก็นับเป็นสิ่งที่สำคัญ

ไม่น้อยไปกว่ากันเพราะการเจรจาต่อรองที่พลาดนิดเดียวอาจทำให้หนี้สูญได้

รายละเอียดในการสัมมนา

การวิเคราะห์ลูกหนี้ เพื่ออนุมัติสินเชื่อ / เครดิตทางการค้า

1) ระบบประสานงานระหว่าง ฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ - เครดิต ฝ่ายบัญชี - การเงิน ฝ่ายติดตามหนี้

    เพื่อความคล่องตัวและรัดกุมในการดำเนินงาน

2) การวิเคราะห์ลูกหนี้และประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อหรือเครดิต

3) กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการให้สินเชื่อหรือเครดิตแก่ลูกค้า

         - การให้เครดิต

         - การวิเคราะห์สินเชื่อหรือเครดิต

         - กำหนดเงื่อนไขของเครดิตหรือสินเชื่อ

         - วงเครดิตหรือสินเชื่อที่จะให้ลูกค้าแต่ละราย

         - ระยะเวลาที่จะให้เครดิตและเงื่อนไขส่วนลดเงินสด

กลยุทธ์การติดตามหนี้และเร่งรัดหนี้สิน

1) ขั้นตอนแต่ละขั้นของการติดตามหนี้เพื่อการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

2) การจัดชั้นลูกหนี้เพื่อความรัดกุมและลดความเสี่ยงในการบริหารลูกหนี้

3) เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บและมาตรการกระตุ้นเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้เร็วขึ้น

4) สัญญาเตือนบอกเหตุว่าลูกหนี้อาจจะเริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง

5) เทคนิคการแก้ปัญหาเบื้องต้น เมื่อเริ่มเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้

6) เทคนิคการเจรจาต่อรอง หาทางออกและข้อยุติให้กับลูกหนี้ที่ได้ผลและไม่เสียประโยชน์

7) การใช้โทรศัพท์ติดตามหนี้ หรือเร่งรัดหนี้สิน

8) แก้ปัญหาลูกหนี้ หนีหนี้ ย้ายที่อยู่ ผิดนัด บ่ายเบี่ยง เหนียวหนี้ มีอิทธิพลหรืออันธพาล

9) มาตรการขั้นเด็ดขาด ขั้นตอนทางกฎหมาย การสรุปและรวบรวมหลักฐานที่รัดกุมที่ลูกหนี้ดิ้นไม่หลุด

วิทยากร

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

อดีต ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 71

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 72

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 73

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 74

วันพุธที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 75

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 76

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม