ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ Win-Win Negotiation Workshop พิมพ์ อีเมล

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
Win-Win Negotiation Workshop

 ความสำคัญ

ฝ่ายจัดซื้อนับเป็นฝ่ายที่ใช้จ่ายเงินมากที่สุดในองค์กร ดังนั้นการเจรจาต่อรองจึงมีความสำคัญที่ทำให้การจัดซื้อจัดหามีต้นทุนต่ำที่สุดและได้รับสินค้าหรือบริการ

ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงเป็นหน้าที่ของนักจัดซื้อที่ต้องใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาด  ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีกำไรเพิ่มขึ้น

โดยไม่ต้องเพิ่มยอดขายดังนั้นการเจรจาต่อรองมิใช่แค่การต่อราคาแบบสุดๆหรือให้ได้ของดีที่สุดแต่เพียงอย่างเดียว การเจรจาต่อรองต้องเข้าใจในหลักการ

มีทักษะ มีเหตุผลการเจรจาต่อรอง จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด สถาบันจึงได้จัดสัมมนาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวสู้นักเจรจาต่อรองในงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ทดสอบตัวเองว่าเป็นนักเจรจาต่อรองระดับใด

2. Checklist สำหรับตรวจสอบก่อนลงมือต่อรอง

3. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win

4. ทำไมในบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องจบแบบWin-Win

5. วิธีวางแผนก่อนลงมือต่อรอง

6. วิธีเจรจาต่อรองเป็นทีมเวอร์ค

7. ข้อสังเกตการต่อรองที่ใช้กันในวงการซื้อขาย

8. ข้อควรระวังในการต่อรอง กับดักและกลอุบายต่างๆ (Trap & Tactics)

9. การสังเกตอากัปกริยา (Body Language)

10. วิธีเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งฝ่ายเราและฝ่ายเขา (SWOT Analysis)

11. การจัดที่นั่งให้ถูกต้องเพื่อให้การต่อรองราบรื่น

12. ตอบปัญหาร้อยแปดในการเจรจาต่อรองที่ประสบมา

 วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ

- กรรมการผู้จัดการ Alpha Management Consultanat Co.,Ltd.

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และA.P.P.รับรองความสามารถในการบริหารจัดซื้อ NAPM สหรัฐอเมริกา

- นายกสมาคมคนแรก ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน แห่งประเทศไทย

{xtypo_info} กำหนดการสัมมนา {/xtypo_info}

รุ่นที่ 42

 

รุ่นที่ 43

 

{xtypo_info} อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา {/xtypo_info}

3,700 + VAT 259 = 3,959 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 111 บาท)

พิเศษ ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วัน อัตราค่าสัมมนา   3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 105 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม