บัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา พิมพ์

   

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี /ผู้สอบบัญชี ได้ บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36

3. การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม

     -   การตั้งรหัสทรัพย์สิน

     -   การจัดทำบัตรทรัพย์สิน

     -   การตรวจนับทรัพย์สิน

     -   ทรัพย์สินที่มีราคาต่ำแต่ปริมาณมาก

     -   การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

4. มูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน

     -  ราคาทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง

     -  การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

     -  การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระ การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกันแตกต่างกัน

         และการแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

     -  มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และถ้ามีการซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย

     -  กรณีซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไร

     -  วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง

     -  แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

5. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ หรือคิดค่าเสื่อมราคา

    และหลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน ตามหลักบัญชีและภาษีอากร

     -  ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อทรัพย์สิน

     -  การนำทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ

     -  การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน

     -  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

6. รายจ่ายต้องห้ามของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 315

7. หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ 

    ด้วยวิธี DOUBLE DECLINING BALANCE METHOD

8. การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด

9. สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์

    เครื่องบันทึกการเก็บเงิน  เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา

10. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน

      เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 101

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 102

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 103

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

2,900 + VAT 203 = 3,103 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 87 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%