การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล พิมพ์

การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล

Digital Transformation of Procurement

ความสำคัญ

        เราปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าธุรกิจทุกวันนี้กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลกันอย่างเต็มตัว และจะเข้มข้นมากขึ้นเมื่อทั้งคู่ค้าและ

คู่แข่งของเราต่างก็ปรับตัว พัฒนาระบบธุรกิจของตนให้ทันสมัยหรือล้ำสมัยยิ่งขึ้นในทุกระบบงานไม่ว่าจะเป็น งานผลิต

งานด้านการขาย งานด้านการตลาด งานด้านเทคโนโลยีหรือแม้แต่งานด้านการจัดซื้อหา ความท้าทายคือ เราจะชะลอ

หรือจะหยุด หรือจะนำ หรือจะไปพร้อมกันกับเขาเหล่านั้น

         การสัมมนาในหัวข้อนี้ จะเป็นการจูงใจและแนะนำแนวทางการพัฒนางานจัดซื้อจัดหาให้เทียบชั้นกับองค์ชั้นนำ

ต่างๆ ด้วยการปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัลและใช้ประโยชน์นวัตกรรมทางสารสนเทศให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร

หัวข้อสัมมนา

1. มูลเหตุจูงใจให้ต้องเปลี่ยนแปลง 

   (Motivation to changing)

2. บทนำสู่การปฏิรูปการจัดซื้อจัดหา 

   (Introduction to Procurement Digital Transformation)

3. วางแผนสู่ความสำเร็จในการปฏิรูปสู่ยุคดิจิทัล 

   (Plan to Success In Digital Transformation)

4. หลักการและนวัตกรรมนำสู่ยุคดิจิทัล 

   ( Principle & Innovation Digital Transformation)

5. กรณีศึกษาความสำเร็จจากการปฏิรูปการจัดซื้อจัดหา 

   (Case Study : Successor in Procurement Digital Transformation)

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

(สุดซอยสุขุมวิท 5 / ลงสถานี BTS นานา ออกประตู 3)

รุ่นที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

(สุดซอยสุขุมวิท 5 / ลงสถานี BTS นานา ออกประตู 3)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%