แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่ พิมพ์

แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่

Purchasing Guidance for new purchaser

ความสำคัญ

     พนักงาน หัวหน้างาน ที่มาใหม่หรือย้ายมารับตำแหน่งงานด้านการจัดซื้อใหม่จะตั้งหลัก ปรับตัว ประยุกต์เอาความรู้

และประสบการณ์มาใช้ในงานจัดซื้อจัดหาได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มีรอย ต่อระหว่างความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติ

การทำงานในด้านจัดซื้อให้น้อยที่สุด และมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าในสายงานจัดซื้อได้ดีที่สุด เขาเหล่านั้นต้องเรียนรู้หรือ

ปรับแนวทางอย่างไรบ้าง วิชานี้จะเป็นแนวทางดังกล่าว ที่จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานใหม่ในสายงานจัดซื้อทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไป

หัวข้อสัมมนา

1. ความรู้  ทักษะ ทัศนคติ และจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อ

    (Essential knowledge, Skill , Attitude & Ethics for purchaser)

2. แผนการเจริญเติบโตในสายงานจัดซื้อ

    (Growth plan in Purchasing Career)

3. หลักการและแนวคิดพื้นฐานในงานจัดซื้อ

    (Principle & fundamental of Purchasing)

4. วิธีการจัดซื้อแบบต่างๆและแนวทางการปฏิบัติ

    (Purchasing Methods & Guidance)

5. การรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเส้นทางการเติบโต

    (Effective Purchasing Reporting for growing)

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT., MBA

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 7

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท

(สุดซอยสุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)

ยกเลิก รุ่นที่ 8

(ยกเลิกหลักสูตร) วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท

(สุดซอยสุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%