ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

เคล็ดลับการจัดซื้อและการบริหารงานจัดซื้อแบบมืออาชีพ พิมพ์ อีเมล

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง

เคล็ดลับ! การจัดซื้อและการบริหารงานจัดซื้อแบบมืออาชีพ

 

ความสำคัญ

งานจัดซื้อถือว่าเป็นงานที่สำคัญต่อองค์กรอย่างมาก เพราะถ้าสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้ในราคาที่ต่ำและมีคุณภาพย่อมนำมาซึ่งกำไรที่สูงขึ้นของธุรกิจ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทคือมีกำไรสูงสุด นักจัดซื้อจะต้องมีความเข้าใจในนโยบายการจัดซื้อ เข้าใจในระบบงานจัดซื้อเป็นอย่างดี สถาบันจึงได้จัดสัมมนา

หลักสูตรนี้ขึ้นโดยมุ่งหวังให้นักจัดซื้อเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจัดซื้อไดอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวสู้มืออาชีพในด้านการจัดซื้อ

รายละเอียดในการสัมมนา

1. การวางแผนและการบริหารงานในฝ่ายจัดซื้อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. การกำหนดคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

3. การกำหนดปริมาณการซื้อที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการและประหยัดที่สุด

4. ขั้นตอนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด

5. เทคนิคการเลือกวิธีการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

6. เงื่อนไขในการวางบิลและชำระเงินขององค์การที่ต้องทำความเข้าใจกับSuppliers เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

7. ระบบเอกสารสำหรับงานจัดซื้อและความรู้ในด้านเอกสารทางบัญชี

- ใบกำกับภาษี

- ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

- ใบขอให้ซื้อ

- ใบรับสินค้า

- ใบสั่งซื่อ

- ใบตรวจสอบสินค้า

วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

- กรรมการผู้จัดการ Alpha Management Consultanat Co.,Ltd.

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และA.P.P.รับรองความสามารถในการบริหารจัดซื้อ NAPM สหรัฐอเมริกา

- นายกสมาคมคนแรกและหลายสมัย ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 44

 

รุ่นที่ 45

 

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,700 + VAT 259 = 3,959 บาท (หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 111 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตรค่าสัมมนา   3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท (หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 105 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม