Lean Procurement (Workshop) ปรับระบบจัดซื้อให้ลีนโดยการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์
                                                                                     

L e a n    P r o c u r e m e n t    ( W o r k s h o p )

ปรับระบบจัดซื้อให้ลีน

โดยการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement

- สามารถวิเคราะห์หาความสูญเปล่าในการบวนการจัดซื้อจัดหาและวิธีขจัดทิ้ง

- ทำให้เกิดแนวคิดหลากหลายเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

หัวข้อสัมมนา

  1. แนวคิดของ Lean

  2. ขอบข่าย Purchasing, Procurement, P&S Management

  3. ความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement

  4. ตัวอย่างของการทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีความ Lean

  5. หลักคิดในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ “ไม่ Lean”

  6. วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

  7. ในวงจรการจัดซื้อจัดจ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า

  8. วิเคราะห์กิจกรรมที่แม้ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าแต่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องมี

  9. วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในวงจรจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ PR ถึง PO, PRถึงGR, PR ถึง Payment

10. วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” โดยใช้ข้อคิดจากความสูญเสีย 7 ประการ

11. ข้อคิดในการใช้ ABC Analysis เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

12. ข้อคิดจาก Supply positioning เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

13. วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

14. จัด Workshop อย่างไรในบริษัทของท่านเพื่อหาและขจัด waste

       ในกระบวนการ และนำไปสู่ Lean Procurement

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 39

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 / ZOOM

                     

รุ่นที่ 40

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 / ZOOM

                     

รุ่นที่ 41

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 / ZOOM

                     

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM 3,000 + vat 210 = 3,210 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท)

Onsite Hotel         3,900 + vat 273 = 4,173 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่