Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

         
กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคม  กำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์  กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม  กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายน  กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม  กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม  กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม  กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน  กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม  กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน  กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

 
พิมพ์ อีเมล

ธันวาคม 2566

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

สถานที่

BOOKING

07

ธ.ค.

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้
(วางแผน วางระบบ ควบคุม)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

 รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

13

ธ.ค.

กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด

   วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

อบรม zoom ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ CPD อื่นๆ 6 ชม.

ZOOM

เต็มวัน

13

ธ.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า

 การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

14

ธ.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP) การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

   วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

14

ธ.ค.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน

 (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

   รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

15

ธ.ค.

เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ 

Professional inventory management

and control techniques

   วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

15

ธ.ค.

ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

   วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

 รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

 

22

ธ.ค.

ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

   วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

20

ธ.ค.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

 

   วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

20

ธ.ค.

ปัญหารายจ่ายต้องห้าม การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากรที่ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

อบรม zoom ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ CPD อื่นๆ 6 ชม.

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

21

ธ.ค

เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก

รู้แล้วไม่มีทางหักผิด (พร้อม E-With Holding Tax)

   วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

ZOOM

เต็มวัน

21

ธ.ค

บัญชีภาษีอากร

(การปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

อบรมที่โรงแรม ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ CPD อื่น 6 ชม.

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

22

ธ.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(Statement of Cash Flows)

   วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

อบรมที่โรงแรม ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ CPD บัญชี 6 ชม.

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

22

ธ.ค.

สรุปสาระสำคัญ TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง 2565 เพิ่มเติม 6 บทใหม่ ที่ต้องปฏิบัติ (ราคาพิเศษ ZOOM 1,500 บาท)

   วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

22

ธ.ค.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

   วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

23

ธ.ค.

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0

Warehousing-Inventory Management & control for 5.0

   วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

รร.เซนต์เจมส์

สุขุมวิท 26

26

ธ.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

   วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

อบรมที่โรงแรม ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ CPD บัญชี 3 ชม.อื่นๆ 3 ชม.

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

สถานที่

BOOKING

07

ธ.ค.

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0
Warehousing-Inventory Management & control for 5.0


วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

รร.เซนต์เจมส์

สุขุมวิท 26

13

ธ.ค.

 

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

Incoterms 2020

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

 

ZOOM

ภาคเช้า

13

ธ.ค.

LEAN PROCUREMENT (Workshop)

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

 

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

14

ธ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

Fundamental for Overseas Purchase

 

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

14

ธ.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา

Preparing the Purchasing and Supply Contract

 

   วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

 

ZOOM

เต็มวัน

 

14

ธ.ค.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

 

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

15

ธ.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

 

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

15

ธ.ค.

เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ 

Professional inventory management

and control techniques

   วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

15

ธ.ค.

วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

Cost Savings in Modern Procurement & Supply

 

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

15

ธ.ค.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม

Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

   วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

16

ธ.ค.

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผลแบบก้าวกระโดด 

Exponential Strategic Procurement and KPIs

   วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

 

18

ธ.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

 

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

19

ธ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

 

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

19

ธ.ค.

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Savings

 

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

19

ธ.ค.

ความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับนักจัดซื้อมือใหม่

The Fundamental of Strategic Purchasing

 

   วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

20

ธ.ค.

การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

Nigotiation for Modern Procurement & Supply

 

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

21

ธ.ค.

ครบเครื่องเรื่อง

INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

 

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

21

ธ.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

22

ธ.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

Price-Cost Analysis & Total Cost of Ownership

 

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

23

ธ.ค

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0
Warehousing-Inventory Management & control for 5.0


วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

รร.เซนต์เจมส์

สุขุมวิท 26

 

วันที่

คอร์ส นำเข้า - ส่งออก

สถานที่

BOOKING

13

ธ.ค.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

Incoterms 2020

 

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

ZOOM

ภาคเช้า

14

ธ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

Fundamental for Overseas Purchase

 

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

15

ธ.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

 

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

15

ธ.ค.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม

Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

   วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

19

ธ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

 

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

21

ธ.ค.

ครบเครื่องเรื่อง

INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

 

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23