ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

มีนาคม 2564

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

การจัดซื้อ คอร์ส ONLINE (by ZOOM)
คอร์ส บัญชีและภาษีอากร
คอร์ส การจัดซื้อ
คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

วันที่

การจัดซื้อ คอร์ส ONLINE (by ZOOM)

จ.08
มี.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร

How Purchasing Meets the Management's Expectation

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.12
มี.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.01
เม.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

อ.09
มี.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

พฤ.11
มี.ค.

เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ

พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้าม

กลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

ศ.12
มี.ค.

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก

BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

อ.16
มี.ค.

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้

(วางแผน วางระบบ ควบคุม) ตามมาตรฐานการบัญชี ล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.17
มี.ค.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.18
มี.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.19
มี.ค.

เทคนิค การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี

ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ส.20
มี.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

ส.20
มี.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

อ.23
มี.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.23
มี.ค.

UPDATE มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง

ที่ต้องจัดทำปี 2564 (การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กระทบกับทุกธุรกิจ)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.24
มี.ค.

เทคนิคการทำบัญชีภาษีอากร

(เคล็ดลับการปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.24
มี.ค.

เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน

TAX FOR CASHIER

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.25
-ศ.26
มี.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.26
มี.ค.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ

การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ส.27
มี.ค.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ

เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

อ.30
มี.ค.

การจัดทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้สอดคล้องกับ

ข้อกำหนดการรายงานทางการเงิน (มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

ส.06
มี.ค.

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

Basic in Strategic Sourcing Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

อ.09
มี.ค.

งบประมาณสำหรับนักจัดซื้อ

Budgeting for Purchases

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

อ.09
มี.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

พ.10
มี.ค.

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

Non-Secret Issues in Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.10
มี.ค.

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ 

Costing and Financial Issue for

Purchasing & Supply Management Professional

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พฤ.11
มี.ค.

ความรู้เบื้องต้นใน

การวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.11
มี.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

ศ.12-
ส.13
มี.ค.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง , งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction , Engineering work

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (คอร์ส 2 วัน)

ศ.12
มี.ค.

ปัจจัยความสำเร็จเพื่อประสิทธิภาพการจัดการพัสดุ

Success Factors for Effective Material Management

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ส.13
มี.ค.

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง

อย่างมีประสิทธิภาพ

Purchase Cost Saving and Inventory Management Efficiency

วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

จ.15
มี.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.16
มี.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน

Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.16
มี.ค.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

KPI for Strategic Purchasing

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พ.17
มี.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.17
มี.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.18
มี.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.18
-ศ.19
มี.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร : คุณกิตติกร /คุณสุชาติ (คอร์ส 2 วัน)

ศ.19
มี.ค.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ส.20
มี.ค.

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

Best Practice for Modern Purchasing

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.20
มี.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

จ.22
มี.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

จ.22
มี.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.23
มี.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.23
มี.ค.

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Modern Purchasing Strategy

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พ.24
มี.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.25
มี.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ

และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

พฤ.25
มี.ค.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์ แบบสากล

Global Strategic sourcing Option

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ศ.26-
ส.27
มี.ค.

การประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขายจากเกณฑ์เทคนิค

และการบริหารสัญญา

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (คอร์ส 2 วัน)

ศ.26
มี.ค.

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

จ.29
มี.ค.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchsing

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.30
มี.ค.

การจัดซื้อในยุค 4.0 / Procurement 4.0 era

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วันที่

คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

พฤ.11
มี.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.17
มี.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.24
มี.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

 

กำหนดการสัมมนา

โทร : 097-096-2584

           02-961-6220-1


กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายนกำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคมกำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคมกำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคมกำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน
กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคมกำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายนกำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์