Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

สิงหาคม 2565

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร

คอร์ส การจัดซื้อ

คอร์ส นำเข้า-ส่งออก

เดือน คอร์สบัญชี / ภาษีอากร BOOKING
10
ส.ค.
2565
บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้ (วางแผน วางระบบ ควบคุม)
อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

11
ส.ค.
2565

เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก รู้แล้วไม่มีทางหักผิด
(พร้อม E-With Holding Tax)
นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

16
ส.ค.
2565
การจัดบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข
อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

17
ส.ค.
2565
เทคนิคการวางระบบต้นทุน
การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

17
ส.ค.
2565
INCOME TAXES การคำนวณและ
การบันทึกภาษีเงินได้ (TAS 12)
อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

18
ส.ค.
2565
ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)
การจัดทำและการบันทึกบัญชี
การวิเคราะห์ผลต่าง
อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

19
ส.ค.
2565
กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI
ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด
นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

19
ส.ค.
2565
ปัญหาและการจัดทำบัญชีและภาษีอากร สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

19
ส.ค.
2565
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ
อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

20
ส.ค.
2565
การจัดการคลังสินค้า ,
บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0
Warehousing, Stock Management and control 4.0 era
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

23
ส.ค.
2565
ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจ
นำเข้า-ส่งออก
อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

23
ส.ค.
2565
ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร
แบบครบวงจร
นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

24
ส.ค.
2565
การจัดทำงบกระแสเงินสด (Workshop) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

24
ส.ค.
2565
บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า
การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
อาจารย์ สุพัฒน์ อุปนิกขิต

25
26
ส.ค.
2565
การจัดทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (WORK SHOP)...(คอร์ส 2 วัน)
อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

26
ส.ค.
2565
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและ
การปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน
สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

26
ส.ค.
2565
หลักการบัญชีและการอ่านวิเคราะห์
งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี
Accounting and Financial Analysis for Non Finance Executive and Officer
อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

27
ส.ค.
2565
เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาใน
การคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมแนวปฏิบัติ
เพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ
นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

30
31
ส.ค.
2565
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI (WORK SHOP)...(คอร์ส 2 วัน)
อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

31
ส.ค.
2565
กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการขาย
SALE PROMOTION
นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

เดือน

คอร์สการจัดซื้อ

คอร์สการนำเข้า-ส่งออก

BOOKING
04
ส.ค.
2565
การทำการค้าระหว่างประเทศ และ
พิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่
ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60
คุณมนตรี ยุวชาติ / คุณวิรัตน์ บาหยัน

04
ส.ค.
2565
ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่
Arming the new-coming Purchasers
คุณจรูญโรจน์ เทพที

05
ส.ค.
2565
ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ
Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

08
ส.ค.
2565
การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

09
ส.ค.
2565
กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร
Export and Import Process with Customs Formalities
คุณวิรัตน์ บาหยัน

09
ส.ค.
2565
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 (ZOOM ครึ่งวัน II)
คุณจันทรา สิงหพันธุ

09
ส.ค.
2565
บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร
Ideal Purchasing Role
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

10
ส.ค.
2565
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทํารายงาน
จัดซื้อ
Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

10
ส.ค.
2565
เตรียมความพร้อม
เพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
How to prepare yourself to be an overseas buyer
คุณจันทรา สิงหพันธุ

11
ส.ค.
2565
จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
How to Purchase Effectively
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

16
ส.ค.
2565
หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ
Fundamental for Overseas Purchase
คุณจันทรา สิงหพันธุ

16
ส.ค.
2565
วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ
ราคาขายของซัพพลายเออร์
Price-Cost Analysis & Total Cost of Ownership
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

16
ส.ค.
2565
เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา
Preparing the Purchasing and Supply Contract
คุณสุชาติ ประเสริฐสม

17
ส.ค.
2565
ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
Knowledge Base for Import-Export
คุณจันทรา สิงหพันธุ

17
ส.ค.
2565
การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
Managing Vendors and Value Added Assessment
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

18
ส.ค.
2565
การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ZOOM ครึ่งวัน) / E-Procurement : Reinforce your procurement performance
คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

18
ส.ค.
2565
LEAN PROCUREMENT (Workshop)
วิธีทำระบบให้ลีน เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างคล่องตัวยิ่งขึ้น
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

18
ส.ค.
2565
กฎกติกาเกี่ยวกับเครดิตในการ
นำเข้า-ส่งออก แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ
Make import-export documents to reduce the risk
คุณมนตรี ยุวชาติ

18
ส.ค.
2565
ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally
คุณจรูญโรจน์ เทพที

18
ส.ค.
2565
Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (ZOOM ครึ่งวัน) /Green Procurement Policy for Sustainable procurement
คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

19
ส.ค.
2565
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่
Negotiation for Modern Procurement & Supply
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

19
ส.ค.
2565
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงใน
การจัดซื้อและซัพพลาย
Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management
คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

20
ส.ค.
2565
พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (ZOOM ครึ่งวัน) / Basic in Price Negotiation for Construction/Engineering work
คุณปัลลพ สัจจรักษ์

20
ส.ค.
2565
การจัดการคลังสินค้า, บริหารและ
ควบคุมสต็อก ยุค 4.0
Warehousing, Stock Management and control 4.0 era
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

22
ส.ค.
2565
การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา
เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร
Developing Supply Strategies to Contribute Profit
คุณสุชาติ ประเสริฐสม

23
ส.ค.
2565
กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ
Modern Purchasing Strategy
คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

23
ส.ค.
2565
วิธีการประหยัดต้นทุนในงาน
จัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่
Cost Savings in Modern Procurement & Supply
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

24
ส.ค.
2565
หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
Fundamental in Import-Export
คุณจันทรา สิงหพันธุ

24
ส.ค.
2565
การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อก
เพื่อลดต้นทุน
Purchasing & Inventory Management for Cost Savings
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

25
ส.ค.
2565
เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า
คุณมนตรี ยุวชาติ

25
ส.ค.
2565
หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
Foundation of Purchasing Process
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

25
ส.ค.
2565
สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ระดับต้นและกลาง
The Standards of Purchasing Techniques
คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์

26
ส.ค.
2565
หลักการบัญชีและการอ่านวิเคราะห์
งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี
Accounting and Financial Analysis for Non Finance Executive and Officer
อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

26
ส.ค.
2565
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
Customs Privileges under Free Trade Agreement
คุณวิรัตน์ บาหยัน

26
ส.ค.
2565
การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล
Global Strategic Sourcing Option
คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

27
ส.ค.
2565
พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย (ZOOM ครึ่งวัน) / Basic in bidding process and supplier selection
คุณปัลลพ สัจจรักษ์

29
ส.ค.
2565
ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ
Penetrating Hurdles in Purchasing
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

30
ส.ค.
2565
ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
คุณจันทรา สิงหพันธุ