ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ฝึกอบรบ สัมมนา นิด้า โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง
พิมพ์ อีเมล

มิถุนายน-กรกฎาคม 2562

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

มิถุนายน
อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พ.26
มิ.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พ.26
มิ.ย.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.27
มิ.ย.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

พฤ.27
- ศ.28

มิ.ย.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

(WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 12 ชม.)

พฤ.27
มิ.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

ศ.28
มิ.ย.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 

วันที่

กรกฎาคม
อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

ศ.05
ก.ค.

BUDGETING

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (WORK SHOP)

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พฤ.11
ก.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธ์ุ

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

ศ.12
ก.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

พฤ.18
ก.ค.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.18
ก.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

ศ.19
ก.ค.

การวางแผนภาษีทั่งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

ศ.19
ก.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พ.24
ก.ค.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิตขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พ.24
ก.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.25
ก.ค.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ

การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พฤ.25
-ศ.26
ก.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหรรม

(WORK SHOP)

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 12 ชม.)

พฤ.25
ก.ค.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ

ใบกับกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ใบรักอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

ศ.26
ก.ค.

การจัดทำบัญชีและภาษีอากร BOI

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

พ.31
ก.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุรรณโรจน์ (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

พ.31
ก.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

มิถุนายน
อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

อ.25
มิ.ย.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

Strategic Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

พ.26
มิ.ย.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา

เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

พ.26
มิ.ย.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.26
มิ.ย.

การบริหารการ 'ส่งออก' สินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Export Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.27
มิ.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงานจัดซื้อ ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ศ.28
มิ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.28
มิ.ย.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ส.29
มิ.ย.

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

Best Practice for Modern Purchasing

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

 

วันที่

กรกฎาคม
อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ศ.05
ก.ค.

BUDGETING

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (WORK SHOP)

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

จ.08
ก.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

อ.09
ก.ค.

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ

Risk Management in Procurement

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

อ.09
ก.ค.

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ

Costing and Financial Issue for Purchasing & Supply

Management Professional

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

พ.10
ก.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.11
ก.ค.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

Arming the new-coming Purchasers

วิทยากร คุณจรูญโรจน์ เทพที

ศ.12
ก.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ส.13
ก.ค.

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

Basic in Strategic Sourcing Process

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

พฤ.18
ก.ค.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.19
ก.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.19
ก.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

ส.20
ก.ค.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง,งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction , Engineering work

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

จ.22
ก.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.23
ก.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.23
ก.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.24
ก.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.25
-ศ.26
ก.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ /คุณสุชาติ ประเสริฐสม

ศ.26
ก.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน

Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ส.27
ก.ค.

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อและการวัดผล

แบบก้าวกระโดด

Exponential Strategic Procurement and KPls

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

พ.31
ก.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.31
ก.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พ.31
ก.ค.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS