ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

การจัดทำบัญชีภาษีอากร พิมพ์ อีเมล

การจัดทำบัญชีภาษีอากร

(ปรับปรุงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

(ผู้ทำบัญชี CPD/ผู้สอบบัญชี CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ : รออนุมัติ)

ความสำคัญ

             ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร มักพบปัญหา

ทางด้านบัญชี ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการชำระภาษี การวางระบบบัญชีและภาษี

ที่รู้จริง อาจทำให้เสียภาษีมากเกินไป 

           ดังนั้นนักบัญชีต้องความรู้อย่างรอบด้านและแม่นยำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธรุกิจ

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชีกับหลักของกฎหมายภาษีอากร

     ที่ต้องทำความเข้าใจ

2. แนวปฏิบัติการปรับปรุงกำไรสุทธิให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร 

     มาตรา 65 ตรี และ 65 ทวิ

3. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย

           - รายได้ที่ต้องเสียภาษีและรายได้ที่ได้รับการยกเว้นทางภาษี

           - รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้

           - รายจ่ายต้องห้าม และภาษีซื้อต้องห้าม

           - เครดิตภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และผลขาดทุนย้อนหลัง

4. การคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ การตีราคาทรัพย์สิน

5. การคำนวณสินค้าคงเหลือ การตีราคาสินค้า การตรวจนับสินค้า การทำลายสินค้า 

    สินค้าขาด สินค้าเกินจากสต๊อก

6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนี้สูญและการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร

7. ข้อควรระวังและปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

8. การปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีต่างๆ

วิทยากร

อาจารย์ สมชาย  วนารักษ์พิทักษ์

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ที่ปรึกษาวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 21

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / สถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้า ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 22

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / สถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้า ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 23

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / สถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้า ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 24

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / สถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้า ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 25

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / สถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้า ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 26

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / สถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้า ซ.เนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม