ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เทคนิคการทำบัญชีภาษีอากร (เคล็ดลับการปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล) พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการทำบัญชีภาษีอากร

(เคล็ดลับการปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

(ผู้ทำบัญชี CPD/ผู้สอบบัญชี CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ : อื่นๆ 6 ชม.)

ความสำคัญ

             ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร มักพบปัญหา

ทางด้านบัญชี ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการชำระภาษี การวางระบบบัญชีและภาษี

ที่รู้จริง อาจทำให้เสียภาษีมากเกินไป 

           ดังนั้นนักบัญชีต้องความรู้อย่างรอบด้านและแม่นยำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธรุกิจ

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชีกับหลักของกฎหมายภาษีอากร

     ที่ต้องทำความเข้าใจ

2. แนวปฏิบัติการปรับปรุงกำไรสุทธิให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร 

     มาตรา 65 ตรี และ 65 ทวิ

3. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย

           - รายได้ที่ต้องเสียภาษีและรายได้ที่ได้รับการยกเว้นทางภาษี

           - รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้

           - รายจ่ายต้องห้าม และภาษีซื้อต้องห้าม

           - เครดิตภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และผลขาดทุนย้อนหลัง

4. การคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ การตีราคาทรัพย์สิน

5. การคำนวณสินค้าคงเหลือ การตีราคาสินค้า การตรวจนับสินค้า การทำลายสินค้า 

    สินค้าขาด สินค้าเกินจากสต๊อก

6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนี้สูญและการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร

7. ข้อควรระวังและปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

8. การปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีต่างๆ

 

วิทยากร

อาจารย์ สมชาย  วนารักษ์พิทักษ์

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ที่ปรึกษาวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 31

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

2,900 + VAT 203 = 3,103 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 87 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%