Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา

เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

  ความสำคัญ

 

 

       งานจัดซื้อ ไม่ว่าจะซื้อสินค้า วัตถุดิบหรือบริการ เป็นกิจกรรมหลัก (key activity) ในระบบซัพพลายเชน ซึ่งจะสำเร็จราบรื่นดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลกำกับงาน จัดซื้อ รวมถึงตัวนักจัดซื้อในทีมงานด้วย จึงต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา (developing supply strategies) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยรวมขององค์กรที่มีเป้าหมายมุ่งมั่น เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ปัญหาของ งานจัดซื้อจะต้องลดน้อยลงหรือไม่มีเลยในเรื่องของขาด ของมาไม่ทัน ของไม่ได้คุณภาพ ราคาขยับสูงขึ้นเรื่อย ค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีกับซัพพลายเออร์เก็บรักษาสต็อกของบางอย่างมาก เกินไป บางอย่างก็น้อยเกินไป ไม่รู้ว่าจะซื้อวัสดุใดก่อนหลัง วัสดุใดเร่งด่วนสำคัญกว่า คำขอให้ซื้อทุกรายการดูเหมือนมีความต้องการด่วนไปหมด เกิดความสับสนลุกลนอยู่ตลอดเวลา ทำให้องค์กรเสียโอกาสทางการค้าและทำกำไร อันเนื่องจากไม่มีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อ

               หลักสูตรนี้จะเพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพของทีมงาน จัดซื้อเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ทำให้องค์กรอยู่ได้ กำไรดี ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์หลักขององค์กร

  หัวข้อสัมมนา

 

 

1. ทำความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กรกับเป้าหมายของหน่วยงานจัดซื้อ พร้อมตัวอย่าง

2. ความหมายและองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ในงานจัดซื้อจัดหา

3. การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เชื่อมโยงกับข้อตกลงในสัญญาซื้อ

4. ทำความเข้าใจหลักของสัญญาซื้อ 6 รูปแบบมาตรฐาน

5. วิธีแบ่งกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของสินค้าวัตถุดิบหรือบริการที่ซื้อ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อ 

     เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น ในเรื่อง:- 

                 - เลือกใช้ยุทธศาสตร์ต่างกันกับการซื้อสินค้าแต่ละกลุ่ม

                 - วิธีกำกับดูแลของรายการที่มีความเสี่ยงและผลกระทบสูงต่อองค์กร 

                 - เก็บรักษาระดับสต็อกสินค้า วัตถุดิบแต่ละชนิดในปริมาณที่ต่างกัน 

                 - สินค้าใดต่อรองราคาเพื่อลดต้นทุนในปีหนึ่งๆ ได้เป็นเงินจำนวนมาก

                 - ลด lead time

6. วิธีจัดกลุ่มลูกค้า และ “ลูกค้าที่ดี” ในมุมมองของซัพพลายเออร์

7. การซื้อสินค้าประเภท commodity และวิธีซื้อแบบ hedging เพื่อลดความเสี่ยง

8. การตรวจประเมินซัพพลายเออร์ก่อนลงมือซื้อขาย และประเมินคำเสนอขาย

9. Workshop คัดเลือกผู้ขาย จัดสรรปริมาณซื้อจากผู้ขายแต่ละราย

 

วิทยากร

คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
วิทยากรหลักสูตร CIPS สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

(ช่วงนี้....งดสัมมนาทุกรุ่น)

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 33

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

Online by ZOOM

รุ่นที่ 34

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566

Online by ZOOM

รุ่นที่ 35

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

Online by ZOOM

รุ่นที่ 36

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

Online by ZOOM

รุ่นที่ 37

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

Online by ZOOM

รุ่นที่ 38

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

Online by ZOOM

รุ่นที่ 39

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566

Online by ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่