Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา

Preparing the Purchasing and Supply Contract

 ความสำคัญ

 

 

         เป็นความจำเป็นของนักจัดซื้อทุกคนต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อซื้อสินค้าและบริการและ

สัญญาว่าจ้าง ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเองและผู้ขาย หลักฐาน การซื้อขายเพื่อการฟ้องบังคับคดี

การรับโอน กรรมสิทธิ์สินค้าที่ซื้อ การตรวจรับหรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า การกำหนดค่าปรับ

และการเรียกร้องค่าเสีย หาย และออกใบสั่งซื้อมีเงื่อนไขที่รัดกุม

         หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายซื้อขายได้ สามารถร่างข้อตกลง

สัญญาซื้อขายและตรวจร่างสัญญาซื้อขาย ระบุเงื่อนไขที่ สำคัญและจำเป็นในสัญญาหรือในใบสั่งซื้อ

ได้ รู้หลักกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นำมาปฏิบัติ เช่น คำสั่งซื้อและตอบรับทางแฟกซ์

อีเมล์ ตามวัตถุ ประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการต่างๆ

   หัวข้อสัมมนา

 

 

1. อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของนักจัดซื้อ

2. ความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย

3. ความผูกพันของใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา

4. การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินค้า

5. การตรวจรับและการปฏิเสธไม่รับสินค้า

6. การกำหนดบทปรับที่ถูกต้องและรัดกุม

7. การเรียกร้องค่าเสียหาย กรณีผู้ขายผิดสัญญา

8. การตีความข้อสัญญา

9. แนวทางการร่างสัญญาจัดซื้อและว่าจ้าง

10. ตัวอย่างเงื่อนไขที่จำเป็นต้องระบุในสัญญา ระยะยาว 3-5 ปี

11. อะไรคือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลทางกฎหมายอย่างไร

12. การติดตามสัญญาและบริหารสัญญา

13. วิธีระงับข้อโต้แย้ง ข้อพิพาทหลายวิธี เลือกวิธีที่เหมาะสม

14. การเลือกใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

15. ตัวอย่างสัญญาซื้อสินค้าและบริการทั้งฉบับ

16. ถามตอบปัญหา

วิทยากร

คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
วิทยากรหลักสูตร CIPS สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

(ช่วงนี้....งดสัมมนาทุกรุ่น)

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 32

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 / Online by ZOOM

รุ่นที่ 33

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 / Online by ZOOM

รุ่นที่ 34

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 / Online by ZOOM

รุ่นที่ 35

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 / Online by ZOOM

รุ่นที่ 36

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 / Online by ZOOM

รุ่นที่ 37

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 / Online by ZOOM

รุ่นที่ 38

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 / Online by ZOOM

รุ่นที่ 39

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 / Online by ZOOM

รุ่นที่ 40

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566  / Online by ZOOM

รุ่นที่ 41

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 / Online by ZOOM

รุ่นที่ 42

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 / Online by ZOOM

รุ่นที่ 43

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 / Online by ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่