ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ-ว่าจ้าง พิมพ์ อีเมล


เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

 

 

 

หลักการและเหตุผล

         เป็นความจำเป็นของนักจัดซื้อทุกคนต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อซื้อสินค้าและบริการและ

สัญญาว่าจ้าง ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเองและผู้ขาย หลักฐาน การซื้อขายเพื่อการฟ้องบังคับคดี

การรับโอน กรรมสิทธิ์สินค้าที่ซื้อ การตรวจรับหรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า การกำหนดค่าปรับ

และการเรียกร้องค่าเสีย หาย และออกใบสั่งซื้อมีเงื่อนไขที่รัดกุม

         หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายซื้อขายได้ สามารถร่างข้อตกลง

สัญญาซื้อขายและตรวจร่างสัญญาซื้อขาย ระบุเงื่อนไขที่ สำคัญและจำเป็นในสัญญาหรือในใบสั่งซื้อ

ได้ รู้หลักกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นำมาปฏิบัติ เช่น คำสั่งซื้อและตอบรับทางแฟกซ์

อีเมล์ ตามวัตถุ ประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการต่างๆ

 

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของนักจัดซื้อ

2. ความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย

3. ความผูกพันของใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา

4. การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินค้า

5. การตรวจรับและการปฏิเสธไม่รับสินค้า

6. การกำหนดบทปรับที่ถูกต้องและรัดกุม

7. การเรียกร้องค่าเสียหาย กรณีผู้ขายผิดสัญญา

8. การตีความข้อสัญญา

9. แนวทางการร่างสัญญาจัดซื้อและว่าจ้าง

10. ตัวอย่างเงื่อนไขที่จำเป็นต้องระบุในสัญญา ระยะยาว 3-5 ปี

11. อะไรคือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลทางกฎหมายอย่างไร

12. การติดตามสัญญาและบริหารสัญญา

13. วิธีระงับข้อโต้แย้ง ข้อพิพาทหลายวิธี เลือกวิธีที่เหมาะสม

14. การเลือกใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

15. ตัวอย่างสัญญาซื้อสินค้าและบริการทั้งฉบับ

16. ถามตอบปัญหา

 

 

 

วิทยากร

คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

วิทยากรหลักสูตร CIPS

สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่่ 83 ------------- วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

รุ่นที่่ 84 ----------- วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

รุ่นที่่ 85 ------ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

รุ่นที่่ 86 ----------- วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561

รุ่นที่่ 87 -------- วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

รุ่นที่่ 88 ------- วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน  สุขุมวิท 23

(สถานี MRT สุขุมวิท หรือ สถานี BTS อโศก ปากซอยสุขุมวิท 23)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา