ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน พิมพ์ อีเมล

 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

 หลักการและเหตุผล

 

 

        การทำงานจัดซื้อจะต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงมักจะกล่าวว่า งานจัดซื้อจะดีหรือเลว ให้ดู

ได้จากซัพพลายเออร์ที่เลือกไว้

        หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงานเขาทั้งก่อนและหลังการซื้อ ถ้าคัดเลือก

และประเมินอย่างไม่มีระบบ การจัดซื้อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา 

        ท่านจะได้ทราบแนวคิดที่ใหม่ทันสมัยถูกต้องและนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงทันที ซึ่งได้พิสูจน์ว่าประสบผลสำเร็จ 

นักจัดซื้อจะได้รู้จัก วิธีคัดเลือก วิธีไปเยี่ยมและตรวจสอบ รวมไปถึงการประเมินผลงาน

        หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดว่าของอย่างใดควรซื้อรายเดียวหรือซื้อควบกันไปสองเจ้า ควรซื้อจากต่างประเทศหรือ

ในประเทศ ควรซื้อจากผู้ผลิตหรือจากนายหน้า ควรเช่าหรือควรซื้อ ควรซื้อหรือควรทำเอง ฯลฯ

 หัวข้อสัมมนา