ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

 ความสำคัญ

        การทำงานจัดซื้อจะต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงมักจะกล่าวว่า งานจัดซื้อจะดีหรือเลวให้ดูได้จาก

  ซัพพลายเออร์ที่เลือกไว้

        หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงานเขาทั้งก่อนและหลังการซื้อ ถ้าคัดเลือกและ

  ประเมินอย่างไม่มีระบบ การจัดซื้อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา ท่านจะได้ทราบแนวคิดที่ใหม่ทันสมัยถูกต้องและนำไปใช้ปฏิบัติ

  งานได้จริงทันที ซึ่งได้พิสูจน์ว่าประสบผลสำเร็จ นักจัดซื้อจะได้รู้จัก วิธีคัดเลือก วิธีไปเยี่ยมและตรวจสอบ รวมไปถึง

  การประเมินผลงาน

        หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดว่าอย่างใดควรซื้อรายเดียวหรือซื้อควบกันไปสองเจ้า ควรซื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศ

  ควรซื้อจากผู้ผลิตหรือจากนายหน้า ควรเช่าหรือควรซื้อ ควรซื้อหรือควรทำเอง ฯลฯ

 หัวข้อสัมมนา

     1. หลักคิดที่สำคัญในการเลือกคบซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ดี

    2. วิธีคิดเปรียบเทียบเมื่อจะซื้อหรือจะเช่า อย่างไหนได้ประโยชน์กว่า

    3. วิธีคิดเปรียบเทียบเมื่อจะซื้อหรือทำเอง อย่างไหนจะเหมาะกว่า

    4. เทคนิคการไปเยี่ยมซัพพลายเออร์ จำเป็นต้องไปเยี่ยมทุกรายหรือไม่

    5. แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมและตรวจสอบซัพพลายเออร์ (Supplier Audit)

    6. การวัดผลงานและวิธีประเมินคุณภาพซัพพลายเออร์ (Supplier Rating)

    7. ความแตกต่างของ Supplier Appraisal และ Supplier Evaluation

    8. จะหาซัพพลายเออร์รายใหม่ได้จากที่ไหน และทำไมต้องหาใหม่

    9. ข้อควรระวังเมื่อจะเปลี่ยนซัพพลายเออร์

  10. วิธีสังเกตุอาการผิดปกติ และการบริหารความเสี่ยงในการคบค้ากับซัพพลายเออร์

  11. องค์ประกอบ 11 ประการในการเลือกซัพพลายเออร์รายใหม่

  12. ผลเสียในการซื้อของจากซัพพลายเออร์ผูกขาด (Monopoly) และวิธีแก้ไข

  13. เหตุผลในการซื้อของจากซัพพลายเออร์เจ้าประจำ (Single Source Purchasing)

  14. เมื่อไรควรซื้อจากแหล่งผลิตโดยตรง/นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย ข้อดีข้อเสียคืออะไร

  15. ซื้อจากต่างประเทศดีกว่าการซื้อในประเทศจริงหรือ

  16. บัญญัติ 10 ประการในการซื้อของต่างประเทศ

  17. การทำ Certification Program เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา (เวลา 09.00-16.00 น.)

รุ่นที่ 3

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 / เวลา 09.00 - 16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 / เวลา 09.00 - 16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 5

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 / เวลา 09.00 - 16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,000 + VAT 210 =  3,210 บาท (หัก ณ ที่จ่าย 90 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่