ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก พิมพ์ อีเมล

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

Proactive Purchasing Strategy

ความสำคัญ

         สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ การค้าที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง

        หน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินขององค์กรมากที่สุด ประมาณ 60-80% ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก และเป็นหน่วยงานที่แต่ละองค์กรทั่วไปหวังจะอาศัยพึ่งพาความสามารถที่จะสร้างโอกาสและช่องทางในการควบคุม การลด Cost และเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

         การสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะบริหารงานจัดซื้อเชิงรุกอย่างมืออาชีพและเป็นสากล สามารถสร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนการลดความเสี่ยงด้านต้นทุนด้วย

หัวข้อสัมมนา

1. เป้าหมายและบทบาทหน่วยงานจัดซื้อที่เปลี่ยนไป

             - อดีต             ปัจจุบัน             - อนาคต

2. การปรับกระบวนงานจัดซื้อให้ตอบสนองกลยุทธ์ซัพพลายเชน

             VCM (Value Chain Management)

             - CRM (Customer Relationship Management) 

             - SRM (Supplier Relationship Management)

             - SCM (Supply Chain Management)

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ

             - ผู้ใช้              - ผู้ซื้อ                - ผู้ขาย

4. สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจที่มีผลกระทบทั้งทางบวกหรือลบต่องานจัดซื้อ

             - CPI (Consumer Price Index)   - Inflation   - Demand & Supply

             - Currency, FOREX   - GDP (Gross Domestic Product)

             - FTA (Free Trade Agreement)   - Gasoline, Energy, Interest

             - Wages   - AEC (ASEAN Economic Community)

5. รู้เข้ารู้เรา โดยการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อและการวิเคราะห์ผู้ขาย

6. การตั้งงบประมาณและการปรับปรุงใหม่ การวางแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์

     เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้เหมาะสมกับภาวะธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา

             -Mission – Vision – Value Chain

             -วีธีการทำงบประมาณ การควบคุม และการปรับงบประมาณ

             -การพยากรณ์และกำหนดต้นทุนมาตรฐาน

7. การวัดผลงานหน่วยงานจัดซื้อ

8. ตัวอย่างการรายงานผลงานของฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้บริษัทรับรู้และปรับตัวได้ทันท่วงที

9. กรณีศึกษา – Workshop

วิทยากร

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี

ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic  สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 39

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 40

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 41

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%