ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก พิมพ์ อีเมล

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

Proactive Purchasing Strategy

หลักการและเหตุผล

 

   

         หน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินขององค์กรมากที่สุดประมาณจำหน่าย จึงเป็นหน่วยงานที่

แต่ละองค์กรทั่วไปหวังจะอาศัยพึ่งพาความสามารถที่จะสร้างโอกาสและช่องทางในการลดกำไรให้องค์กร

ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

         การสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะบริหารงานจัดซื้อเชิงรุกอย่างมืออาชีพและเป็นสากล

สามารถสร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจน

การลดความเสี่ยงด้านต้นทุนด้วย60-80% ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของสินค้าที่ผลิตเพื่อCost และเพิ่ม

หัวข้อสัมมนา

 

 

1. เป้าหมายและบทบาทหน่วยงานจัดซื้อที่เปลี่ยนไป

             - อดีต 

             - ปัจจุบัน

             - อนาคต

2. การปรับกระบวนงานจัดซื้อให้ตอบสนองกลยุทธ์ซัพพลาย เช่น

             - VCM (Value Chain Management)

             - CRM (Customer Relationship Management) 

             - SRM (Supplier Relationship Management)

             - SCM (Supply Chain Management)

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ

             - ผู้ใช้

             - ผู้ซื้อ

             - ผู้ขาย

             - สภาพแวดล้อม

4. การวางแผนจัดซื้อ

5. การวิเคราะห์ผู้ขาย

6. การเลือกวิธีการและรูปแบบการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

7. การวัดผลงานและรายงานจัดซื้อ

8. กรณีศึกษา - Workshop

วิทยากร

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ   ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี
- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic    สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม


รุ่นที่ 36

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 37

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%