Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร พิมพ์ อีเมล

                                                                              

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

 ความสำคัญ

 

 

                  การสัมมนานี้จะระบุถึงบทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบ

ในการใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร หากฝ่ายจัดซื้อเข้าใจบทบาทของตนเองและปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นเป็นทีมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ องค์กรก็เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากใช้จ่ายเงินก้อนมหึมาแล้วยังเป็นหน้าต่างบานใหญ่

ขององค์กรอีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมและปฏิบัติการของฝ่ายจัดซื้อ จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีหรือ

ด้อยในสายตาของสังคม

หัวข้อสัมมนา

 

 

  1. อะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อ

  2. บทบาทของฝ่ายจัดซื้อในการลดต้นทุนและเพิ่มกำไร

  3. ปัญหาของฝ่ายจัดซื้ออยู่ตรงไหน

  4. บทบาทของฝ่ายจัดซื้อใน EPI,ESI,MRB

  5. ฝ่ายบริหารอยากได้ฝ่ายจัดซื้อแบบไหน

  6. ท่านทำงานเชิงปฏิบัติการหรือเชิงกลยุทธ์

  7. ทำอย่างไรจึงเรียกว่า Self-Driven People

  8. วิธีทำตัวให้เป็นผู้ที่บริษัทขาดท่านไม่ได้

  9. เมื่อตั้งเป้าในการทำงานจัดซื้อต้องดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

10. ตั้งเป้าหมายต้องเข้าใจ KPI,CSF,BSC,Benchmaking

11. ความแตกต่างของการทำงานแบบ Reactive กับ Proactive

12. ฝึกตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์

13. ปฏิบัติงานจัดซื้ออย่างมีจรรยาบรรณและ CSR

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 74

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 75

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 76

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 77

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 78

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 79

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 80

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 81

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 82

วันพุธที่ 11 กันยายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 83

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 84

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 85

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่