ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร พิมพ์ อีเมล

 

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

 หลักการและเหตุผล

 

 

             การสัมมนานี้จะระบุถึงบทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบใน

การใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร หากฝ่ายจัดซื้อเข้าใจบทบาทของตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นเป็นทีม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรก็เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากใช้จ่ายเงินก้อนมหึมาแล้ว

ยังเป็นหน้าต่างบานใหญ่ขององค์กรอีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมและปฏิบัติการของฝ่ายจัดซื้อ

จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดี หรือด้อยในสายตาของสังคม

หัวข้อสัมมนาหัวข้อสัมมนา

 

 

1. อะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อ

2. บทบาทของฝ่ายจัดซื้อในการลดต้นทุนและเพิ่มกำไร

3. ปัญหาของฝ่ายจัดซื้ออยู่ตรงไหน

4. บทบาทของฝ่ายจัดซื้อใน EPI,ESI,MRB

5. ฝ่ายบริหารอยากได้ฝ่ายจัดซื้อแบบไหน

6. ท่านทำงานเชิงปฏิบัติการหรือเชิงกลยุทธ์

7. ทำอย่างไรจึงเรียกว่า Self-Driven People

8. วิธีทำตัวให้เป็นผู้ที่บริษัทขาดท่านไม่ได้

9. เมื่อตั้งเป้าในการทำงานจัดซื้อต้องดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

10. ตั้งเป้าหมายต้องเข้าใจ KPI,CSF,BSC,Benchmaking

11. ความแตกต่างของการทำงานแบบ Reactive กับ Proactive

12. ฝึกตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์

13. ปฏิบัติงานจัดซื้ออย่างมีจรรยาบรรณและ CSR

 

 

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

- กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ

  บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของ

  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P.จาก

  สหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จาก

  สถาบัน IQC ของอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 43....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 44...............วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 45..........วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(BTS สถานีอโศก / MRT สถานีสุขุมวิทปากซอยสุขุมวิท 23)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษีที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดอีกท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา