ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

 ความสำคัญ

 

 

                  การสัมมนานี้จะระบุถึงบทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบ

ในการใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร หากฝ่ายจัดซื้อเข้าใจบทบาทของตนเองและปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นเป็นทีมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ องค์กรก็เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากใช้จ่ายเงินก้อนมหึมาแล้วยังเป็นหน้าต่างบานใหญ่

ขององค์กรอีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมและปฏิบัติการของฝ่ายจัดซื้อ จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีหรือ

ด้อยในสายตาของสังคม

หัวข้อสัมมนา

 

 

  1. อะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อ

  2. บทบาทของฝ่ายจัดซื้อในการลดต้นทุนและเพิ่มกำไร

  3. ปัญหาของฝ่ายจัดซื้ออยู่ตรงไหน

  4. บทบาทของฝ่ายจัดซื้อใน EPI,ESI,MRB

  5. ฝ่ายบริหารอยากได้ฝ่ายจัดซื้อแบบไหน

  6. ท่านทำงานเชิงปฏิบัติการหรือเชิงกลยุทธ์

  7. ทำอย่างไรจึงเรียกว่า Self-Driven People

  8. วิธีทำตัวให้เป็นผู้ที่บริษัทขาดท่านไม่ได้

  9. เมื่อตั้งเป้าในการทำงานจัดซื้อต้องดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

10. ตั้งเป้าหมายต้องเข้าใจ KPI,CSF,BSC,Benchmaking

11. ความแตกต่างของการทำงานแบบ Reactive กับ Proactive

12. ฝึกตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์

13. ปฏิบัติงานจัดซื้ออย่างมีจรรยาบรรณและ CSR

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 12

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 / เวลา 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 3,000 + VAT 210 =  3210 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่