Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ พิมพ์ อีเมล

                                                                        

การจัดซื้อและบริหาร MRO  & Office Supplies

อย่างมีประสิทธิภาพ

Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively

ความสำคัญ

         MRO คือ Maintenance, Repair, and Operating supplies หมายถึงสิ่งของที่ใช้ในการ

บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปฏิบัติการเพื่อให้การทำงานของฝ่ายผลิตดำเนินไปได้ตามที่ต้องการอย่างราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพ เช่น อะไหล่ เป็นต้น

         ส่วน Office supplies นั้นคืออุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน เช่นเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ ปากกา ดินสอ

แฟ้ม กาแฟ กระดาษทิชชู อันเป็นสิ่งสนับสนุนให้ปฏิบัติการในสำนักงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเรามักเรียกกันว่า Stationery ทั้ง MRO และ Office Supplies เป็นอุปกรณ์สนับสนุนปฏิบัติการหลักของ

บริษัท หากบริหารจัดการไม่ดีพอก็จะทำให้ปฏิบัติการหลักสะดุดหรือเสียหาย หรืออาจมีสต็อกเก็บไว้มากมายเกิน

ความจำเป็น สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นกองหลัง ในขณะที่สินค้าและบริการของบริษัทคือกองหน้า หากกองหลังไม่ดี

ก็ยากที่กองหน้าจะไปต่อสู้กับคู่แข่งได้

หัวข้อสัมมนา

 1. เรียนรู้ Supply Positioning Model เพื่อจัดแบ่งตามความเสี่ยงและงบประมาณ

     ของสิ่งที่จะซื้อ  หลักคิดในการซื้อกับการเช่า อย่างไหนคุ้มค่ากว่ากัน

 2. จะหาซื้อของได้จากที่ไหนบ้าง

               - งานนิทรรศการ                               - อินเตอร์เน็ต

               - แค็ตตาล็อกและวารสารทางการค้า       - หอการค้า

               - ปากต่อปาก                                   - ตัวเอง

 3. การจัดทำ Supplier list แตกต่างจาก Approved Vendor List (AVL)

 4. รู้จักเลือกใช้การจัดซื้อวิธีต่างๆ ให้เหมาะสม

               - Blanket order                              - Call-off contract

               - Consignment purchasing              - Fixed contract

               - Hand-to-mouth buying                 - Online Purchasing

               - Open-ended order                       - Standing order

               - Stockless purchasing                   - Systems contracting

               - Travelling purchase requisition

 5. แนวคิดเรื่องการเก็บสต็อกอะไหล่ในกรณีต่างกัน

               - Consumable spares                    - Replacement spares

               - Insurance spares                        - Preventive maintenance

               - Corrective maintenance

 6. แนวคิดการซื้อแบบ Just-in-case เทียบกับ Just-in-time และข้อคิดเกี่ยวกับ Service Level

 7. เรียนรู้ Pareto (ABC) Analysis เพื่อจัดลำดับความสิ้นเปลืองของงบประมาณการซื้อ

 8. เรียนรู้ VED Analysis เพื่อจัดลำดับปัญหาความยุ่งยากเมื่อของไม่พอใช้

 9. เรียนรู้ SDE Analysis เพื่อจัดลำดับปัญหาความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดหา

10. มองภาพ 3 มิติของ ABC-VED-SDE เพื่อวางแผนในการจัดซื้อจัดหา

11. การกำหนดรหัสพัสดุเพื่อป้องกันการเก็บของซ้ำซ้อน

12. ประโยชน์ของ Standardization

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 68

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 69

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 70

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 71

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 72

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 73

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 74

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่