ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด พิมพ์ อีเมล

กลยุทธ์ การวางแผนภาษี BOI

ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (CPA) ได้ อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ความสำคัญ

           ธุรกิจ BOI เป็นธุรกิจที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอย่างมาก แต่ก็มักจะโดนสรรพากรเพ่งเล็งอยู่เสมอ ด้วยผู้ปฎิบัติไม่แม่น

ในหลักภาษี ทำให้ต้องเสียสิทธิมากมาย ร้ายกว่านั้นยังถูกบวกกลับและ ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอีกมากมาย

           สถาบันจึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวการจัดทำบัญชีที่ทั้งกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ยอมรับ

หัวข้อสัมมนา 

1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ที่แก้ไขใหม่

2. กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวกับกิจการ BOI

3. วันที่เริ่มรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและวันที่เริ่มใช้สิทธิ

4. การวางแผนภาษีและการคำนวณรายได้สำหรับกิจการ BOI และ NON-BOI

          4.1 วางแผนเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

          4.2 วางแผนเกี่ยวกับภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผล (Dividend)

          4.3 วางแผนเกี่ยวกับการวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อการนำเข้าสินค้า

          4.4 วางแผนเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

          4.5 วางแผนเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิ การเฉลี่ยรายได้และค่าใช้จ่าย BOI และ NON-BOI

5. วางแผนภาษีกรณีมีผลขาดทุนประจำปีของกิจการ

          5.1 การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI

          5.2 การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI และ NON-BOI

          5.3 การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI ทั้งบัตรเดียวและหลายบัตร

6. วางแผนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมสำหรับกิจการ BOI

          6.1 การใช้ผลขาดทุนสะสมของธุรกิจ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริม BOI

          6.2 การประมาณการเพื่อเสียภาษีกลางปีและการคำนวณภาษีสิ้นปี ทั้ง BOI และ NON-BOI

          6.3 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมBOI ต้องเสียภาษีหลายอัตรา จะคำนวณอย่างไร

7. วางแผนป้องกันกับประเด็นที่สรรพกรมักตรวจสอบ กรณี...

          7.1 ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

          7.2 วันที่เริ่มใช้สิทธิ วันที่เริ่มมีรายได้และรายจ่ายจากการประกอบกิจการ BOI

          7.3 รายได้ของกิจการ BOIที่ได้รับการยกเว้นภาษี

          7.4 รายได้จากผลิตผลพลอยได้ เศษวัสดุ สินค้าไม่ผ่าน QC ของกิจการ BOI

          7.5 การจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สิน ที่ซื้อมาในระหว่างได้รับ BOI

          7.6 รับชำระค่าเสียหายจากประกันภัย

          7.7 รายได้อื่นหรือดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นประจำจากการประกอบกิจการ BOI

          7.8 กรณีผิดพลาดจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และแนวทางแก้ไข

วิทยากร

นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย  กรมสรรพากร

อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษา ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 36

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 37

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 38

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 39

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 40

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 41

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 238 = 3,638 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 102 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%