ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย / ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP พิมพ์ อีเมล

 

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย /

ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP

Bidding Process and Supplier Selection

by Using Technical Proposal–AHP

         หลักสูตรนี้จะมีการแจก ตัวอย่าง แบบฟอร์ม และ Software เพื่อนำไปใช้คัดเลือกซัพพลายเออร์ หากนำ

Computer Notebook มาจะได้ลงมือใช้ Software ไปด้วยเลย

         ในการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อย่างที่ทราบกันว่าคุณภาพกับราคาเป็นสิ่งที่สวนทางกัน คำถามโดยทั่วไป

คือว่าหากต้องการเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ดีกว่ารายอื่นแต่ว่าราคาแพงกว่า ท่านจะมีเหตุ

มีผลอธิบายด้วยหลักการหรือทฤษฎีได้อย่างไร

         เราจะแนะนำวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (Analytic Hierarchical Process – AHP) ให้ใช้ร่วมกับ Benefit–Cost Ratio

ทำให้สามารถตอบโจทย์ข้างต้นได้ คำตอบที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวเลขทางคณิตศาสตร์

         พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Software เพื่อช่วยประมวลผลในการตัดสินใจมากมายแม้แต่ Excel-Spread Sheet

ก็ทำได้ นักจัดซื้อเพียงเข้าใจในหลักการ ตั้งต้นให้ถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล การคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่จะเข้าร่วม

เสนอราคา เขียนข้อกำหนด ความต้องการ หรือ TOR ให้ครบถ้วนว่าต้องการซื้ออะไร เกณฑ์ในการซื้อ/คัดเลือกเป็นอย่างไร

ราคาที่เสนอครอบคลุมอะไรบ้าง จากนั้นทำแผนภูมิหรือ Model ตามหลักการ AHP เปรียบเทียบ/วิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ

เท่านี้ ท่านก็จะมีคำตอบที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1. ขั้นตอนการประมูลงาน การออกข้อกำหนดในการประมูลงาน / เสนอราคาเบื้องต้น

2. การเขียน / กำหนดเกณฑ์ในการประเมินด้านเทคนิค

3. Work Shop การเขียนข้อกำหนด (TOR) และเกณฑ์ในการประเมินด้านเทคนิค

4. หลักการวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (Analytic Hierarchical Process – AHP) เพื่อใช้คัดเลือกผู้ขาย / ผู้ให้บริการ

    จากเกณฑ์ประเมินด้านเทคนิค

5. Workshop การเขียนแผนภูมิ (Model) ในการคัดเลือก

6. ตัวอย่าง Software และ การใช้ Excel เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการใช้คัดเลือก

7. การคัดเลือกผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ด้านเทคนิคร่วมกับราคา (คุณภาพดีราคาเหมาะสม)

8. Workshop จากตัวอย่างงานประมูลจริง ที่มีความซับซ้อนน้อยไปจนถึงซับซ้อนมาก ประมาณ 3-4 Case

    โดยใช้ Excel ในการช่วยแก้ปัญหา

9. แนะนำวิธีการใช้ Software มืออาชีพ และ ฟรี Software ที่ใช้ประเมินด้านเทคนิค

10. การประยุคต์ใช้หลักการวิเคราะห์ กับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ เช่น การประเมินผู้ขาย การทำแบบฟอร์ม

     แบบถ่วงน้ำหนัก เป็นต้น

 

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

- อดีตวิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- อดีตหัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 16....วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 / เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 = 4,173 - (หักภาษีที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา