ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง พิมพ์ อีเมล

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

ความสำคัญ

           งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วนได้แก่ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต

(Raw Material), วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์(Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน (Construction)

และ งานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร(Maintenance)

            สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร แน่นอนว่าต้องมีการจัดหาอะไหล่(Spare Part) เพื่อเตรียมเก็บไว้ และ

การจัดซื้อฉุกเฉินเมื่อเครื่องเสีย รวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องจักร

ซึ่งหากวางแผนดำเนินการร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุงไม่ดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น การมีอะไหล่

ไม่เพียงพอ การซื้ออะไหล่/จ้างที่มีราคาสูงอันเนื่องมาจากขาดการวางแผนการสั่งซื้อหรือความเร่งด่วน

ในการซ่อม และการทุจริต

             ถ้าหากนักจัดซื้อที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านงานซ่อมบำรุงนี้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอันประกอบ

ไปด้วย การจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ การบริหารอะไหล่คงคลัง วงรอบการสั่งซื้อ รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมา

เข้ามาทำงานซ่อมบำรุงแล้ว จะสามารถยกระดับขึ้นมารับผิดชอบงานในส่วนนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และ

สามารถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนได้ด้วย

หัวข้อสัมมนา

1. ความรู้พื้นฐานงานซ่อมบำรุง (Basic Concept in Maintenance Work)

2. การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง (Purchasing in Spare Part)

          - ข้อมูลที่จำเป็นในการขอ/สั่งซื้อ (Basic requirement/Specification)

          - การทำสัญญายืนราคาอะไหล่ (Spare Part Price Agreement/Consignment)

          - การบริหารอะไหล่คงคลังเบื้องต้น (Spare Part Management)

          - การวางแผนการสั่งซื้อ (Material Requirement Planning – MRP)

          - การสั่งซื้ออะไหล่ จากต่างประเทศ (Purchasing Spare Part form Oversea)

3. การจ้างงานซ่อมบำรุง (Purchasing in Maintenance Service)

          - กระบวนการงานซ่อมบำรุง / ใบสั่งซ่อม (Work Order)

          - ประเภทของงานซ่อมบำรุง

          - การทำสัญญางานซ่อมบำรุง (Service Agreement)

          - การคิดราคางานจากกระบวนการทำงาน (Activity Base Costing-Cost Plus)

4. โปรแกรมสำหรับระบบงานจัดซื้อในงานซ่อมบำรุง

    (Purchasing Software in Maintenance Work)

5. กรณีศึกษาการทุจริตของงานซ่อมบำรุง

    (Maverick Buying Case Study in Maintenance Work)

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 40

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 41

วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 42

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 43

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 44

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%