ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง พิมพ์ อีเมล

 

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง

( Purchasing in Spare Part and Maintenance Service )

           งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วนได้แก่ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต

(Raw Material), วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์(Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน (Construction)

และ งานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร(Maintenance)

            สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร แน่นอนว่าต้องมีการจัดหาอะไหล่(Spare Part) เพื่อเตรียมเก็บไว้ และ

การจัดซื้อฉุกเฉินเมื่อเครื่องเสีย รวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องจักร

ซึ่งหากวางแผนดำเนินการร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุงไม่ดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น การมีอะไหล่

ไม่เพียงพอ การซื้ออะไหล่/จ้างที่มีราคาสูงอันเนื่องมาจากขาดการวางแผนการสั่งซื้อหรือความเร่งด่วน

ในการซ่อม และการทุจริต

             ถ้าหากนักจัดซื้อที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านงานซ่อมบำรุงนี้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอันประกอบ

ไปด้วย การจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ การบริหารอะไหล่คงคลัง วงรอบการสั่งซื้อ รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมา

เข้ามาทำงานซ่อมบำรุงแล้ว จะสามารถยกระดับขึ้นมารับผิดชอบงานในส่วนนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และ

สามารถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนได้ด้วย

หัวข้อสัมมนา (09.00-16.00 น.)

1. ความรู้พื้นฐานงานซ่อมบำรุง (Basic Concept in Maintenance Work)

2. การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง (Purchasing in Spare Part)

          - ข้อมูลที่จำเป็นในการขอ/สั่งซื้อ (Basic requirement/Specification)

          - การทำสัญญายืนราคาอะไหล่ (Spare Part Price Agreement/Consignment)

          - การบริหารอะไหล่คงคลังเบื้องต้น (Spare Part Management)

          - การวางแผนการสั่งซื้อ (Material Requirement Planning – MRP)

          - การสั่งซื้ออะไหล่ จากต่างประเทศ (Purchasing Spare Part form Oversea)

3. การจ้างงานซ่อมบำรุง (Purchasing in Maintenance Service)

          - กระบวนการงานซ่อมบำรุง / ใบสั่งซ่อม (Work Order)

          - ประเภทของงานซ่อมบำรุง

          - การทำสัญญางานซ่อมบำรุง (Service Agreement)

          - การคิดราคางานจากกระบวนการทำงาน (Activity Base Costing-Cost Plus)

4. โปรแกรมสำหรับระบบงานจัดซื้อในงานซ่อมบำรุง(Purchasing Software in Maintenance Work)

5. กรณีศึกษาการทุจริตของงานซ่อมบำรุง (Maverick Buying Case Study in Maintenance Work)

 

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 32.......วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รุ่นที่ 33..........วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 34.........วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 35.........วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 36...........วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 37..........วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 = 4,173 - (หักภาษีที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา