Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

                                                                                     

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

Strategic Planning in Purchasing

  ความสำคัญ

       "การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ" มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผลงาน ของนักจัดซื้อหรือฝ่ายจัดซื้อมีผล

  สัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถ

  เพิ่มพูนผลกำไรให้กับบริษัท ส่งผลให้ได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ในที่สุด ซึ่ง "นักจัดซื้อหรือฝ่ายจัด

  ซื้อ" จะสามารถแสดงบทบาทของตนเองต่อองค์กรได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเช่นนี้ได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือการ

  เรียนรู้วิธีการและเทคนิคของงานจัดซื้อให้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะพร้อมและประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที

  การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อจะเป็นแนวทางให้ทำงานได้ตรงเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนธุรกิจมากที่สุด

 หัวข้อสัมมนา

   1. ความจำเป็นของแผนกลยุทธ์

   2. ปิรามิดแห่งความสำเร็จของธุรกิจ

   3. กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์

   4. การกำหนดVision, Mission, Core value

   5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

   6. ทำความรู้จักกับValue Chain

   7. SWOT Analysis

   8. ระดับและรูปแบบของกลยุทธ์

   9. กลยุทธ์การจัดซื้อที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร

 10. แผนที่กลยุทธ์การจัดซื้อ (Purchasing Strategy Map)

 11. Balance Score Card เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อ

 12. ตัวชี้วัดผลงานหลักในงานจัดซื้อ(Purchasing KPIs)

 13. การวางแผนดำเนินการจัดซื้อ(Purchasing Action Plan)

 14. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขององค์กรในการจัดซื้อ

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

AVP-Retail Management, บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี่ / บจก.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น

ประสบการณ์ : ผู้บริหารงานจัดซื้อจากปูนซิเมนต์ไทย ปูนนครหลวง เบทาโกร

SB-Furniture พฤกษาเรียลเอสเตท สยามพิวรรธน์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 17

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 18

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 19

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 20

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 22

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่