ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

Strategic Planning in Purchasing

  ความสำคัญ

       "การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ" มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผลงาน ของนักจัดซื้อหรือฝ่ายจัดซื้อมีผล

  สัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถ

  เพิ่มพูนผลกำไรให้กับบริษัท ส่งผลให้ได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ในที่สุด ซึ่ง "นักจัดซื้อหรือฝ่ายจัด

  ซื้อ" จะสามารถแสดงบทบาทของตนเองต่อองค์กรได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเช่นนี้ได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือการ

  เรียนรู้วิธีการและเทคนิคของงานจัดซื้อให้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะพร้อมและประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที

  การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อจะเป็นแนวทางให้ทำงานได้ตรงเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนธุรกิจมากที่สุด

 หัวข้อสัมมนา

   1. ความจำเป็นของแผนกลยุทธ์

   2. ปิรามิดแห่งความสำเร็จของธุรกิจ

   3. กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์

   4. การกำหนดVision, Mission, Core value

   5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

   6. ทำความรู้จักกับValue Chain

   7. SWOT Analysis

   8. ระดับและรูปแบบของกลยุทธ์

   9. กลยุทธ์การจัดซื้อที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร

 10. แผนที่กลยุทธ์การจัดซื้อ (Purchasing Strategy Map)

 11. Balance Score Card เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อ

 12. ตัวชี้วัดผลงานหลักในงานจัดซื้อ(Purchasing KPIs)

 13. การวางแผนดำเนินการจัดซื้อ(Purchasing Action Plan)

 14. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขององค์กรในการจัดซื้อ

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

AVP-Retail Management, บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี่ / บจก.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น

ประสบการณ์ : ผู้บริหารงานจัดซื้อจากปูนซิเมนต์ไทย ปูนนครหลวง เบทาโกร

SB-Furniture พฤกษาเรียลเอสเตท สยามพิวรรธน์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 7

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 8

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 10

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900 + VAT 273 = 4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

 

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา