ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์ อีเมล
 

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

Lean Procurement

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่

ตามจุดต่างๆในกระบวนการ นี่คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นไขมันส่วนเกินที่จำเป็นต้องค้นหาให้พบ

และขจัดมันออกไปจากระบบ เพื่อให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนอง

ความต้องการของตลาดและรับมือความเร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

 

 

* ความหมายและแนวคิดของ Lean

* ขอบข่าย Purchasing, Procurement, P&S Management

* ความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement

* ตัวอย่างของการทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีความ Lean

* หลักคิดในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ “ไม่ Lean”

* วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

* ในวงจรการจัดซื้อจัดจ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า

* วิเคราะห์กิจกรรมที่แม้ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าแต่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องมี

* วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในวงจรจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ PR ถึง PO, PR ถึง GR, PR ถึง Payment

* วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” โดยใช้ข้อคิดจากความสูญเสีย 7 ประการ

* ข้อคิดในการใช้ ABC Analysis เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

* ข้อคิดจาก Supply positioning เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

* วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

* คำแนะนำในการจัด Workshop ในที่ทำงานของท่านเพื่อหาและขจัด waste

   ในกระบวนการ Procurement

วิทยากร

 

 

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 23 ----------- วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 24 ------------- วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 25 ---------- วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมอาวานี่ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

(สถานี MRT เพชรบุรี ระยะทางจากสถานีถึงโรงแรมฯ ประมาณ 900 เมตร)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 4,900 + VAT 343 = 5,243 - (หัก ณ ที่จ่าย) 147 = 5,096 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดเพิ่มท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา