ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ พิมพ์ อีเมล

การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ

Excellent Purchasing & Supply Management

ความสำคัญ

            การทำงานในปัจจุบัน เราคงไม่สามารถทำงานไปวันๆ หรือทำเป็นเฉพาะงานที่เคยทำเท่านั้น เนื่องจากยุค

สมัยเปลี่ยนไป การแข่งขันก็มีมากขึ้น เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ เหมือนที่หลายๆท่านทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนไม่น้อย

ทยอยปลดพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปออกเป็นจำนวนมาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในบริษัทลง ถ้าทำงานแบบเดิมๆก็คง

ลำบาก 

            การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศจะช่วยให้ท่านบริหารงานได้อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ท่านจะได้เรียนรู้การเขียนขอบข่ายการทํางานในฝ่ายจัดซื้อทั้งหมดและเข้าใจขอบข่ายการทํางานของแต่ละตำแหน่ง

งานที่เหมาะสมเมื่อท่่านรู้และเข้าใจท่านก็สามารถพัฒนาให้ทุกคนในฝ่ายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและหัวหน้างานจัดซื้อทุกท่าน 

เพราะถือว่าเป็น MANAGERIAL COMPETENCY ที่สําคัญอย่างยิ่งยวด...

หัวข้อสัมมนา

   1. สิ่งที่ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อต้องรู้

                 - CORE COMPETENCY

                - FUNCTIONAL COMPETENCY

                - MANAGERIAL COMPETENCY

   2. ประโยชน์ของ JD ที่หลายคนมองข้าม!

   3. ขั้นตอนการกําหนดขอบข่ายความรับผิดชอบของฝ่ายจัดซื้อ

   4. ORGANIZATION CHART VS POSITION CHART

   5. FUNCTIONAL DESCRIPTION VS JOB DESCRIPTION

   6. ใครต้องมีส่วนร่วมในการจัดทํา

   7. การเขียนรายละเอียดงานของฝ่ายจัดซื้อทั้งหมด (JR MATRIX)

   8. การเขียนใบกําหนดหน้าที่งานของแต่ละตําแหน่งในฝ่ายจัดซื้อ (SMART JD)

   9. JD ของฝ่ายจัดซื้อในปัจจุบัน VS SMART JD

10. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแต่ละตําแหน่งงาน

11. SMART JD กับ การบริหารการสืบทอดตําแหน่ง (SUCCESSION PLANNING MANAGEMENT)

12. SMART JD ฝ่ายจัดซื้อ กับ ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO)

13. SMART JD ฝ่ายจัดซื้อ กับ มาตรฐานคุณภาพระดับชาติ (TQA)

วิทยากร

คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อัลฟ่าแมเนจเมนท์คอนซัลแตนท์ จํากัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 16

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมอาวานี่ เอเทรี่ยม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

(ใกล้สถานี MRT เพชรบุรี / ระยะทางจากสถานีถึงโรงแรมฯ ประมาณ 900 เมตร)

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 4,900 + VAT 343 = 5,243 - (หัก ณ ที่จ่าย) 147 = 5,096 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%