Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ พิมพ์ อีเมล

                                                                                     

วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

Cost Savings in Modern Procurement & Supply

วัตถุประสงค์

                 การประหยัดต้นทุน (Cost saving)

                 การลดต้นทุน (Cost reduction)

                 การหลบหลีกต้นทุน (Cost avoidance) 

                เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น

มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่

ในเชิงของ P&S (Purchasing & Supply Management) จึงต้องเรียนรู้วิธีให้ถูกต้องเพื่อให้ได้รับผลดี

อย่างยั่งยืน

หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1. การประหยัดต้นทุน (Cost savings) มี 2ประเภท คือ
         1.1 การลดต้นทุน (Cost reduction)
         1.2 การหลีกเลี่ยงต้นทุน (Cost avoidance)

2. การประหยัดต้นทุนที่ไม่เหวี่ยงแหสะเปะสะปะ ต้องเริ่มที่ Spend analysis

3. เพื่อมิให้เสียเวลาไปกับการประหยัดต้นทุนแบบขี่ช้างจับตั๊กกะแตน จึงต้องทำ Pareto analysis เสียก่อน เพื่อให้รู้ยอดเงินใช้จ่ายของสินค้าและบริการทุกรายการของบริษัท

4. การใช้ Supply positioning model เพื่อวิเคราะห์สินค้าและบริการทุกรายการของบริษัทว่าตัวใดมีความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อกิจการมากน้อยประการใด เพื่อให้ปฏิบัติการประหยัดต้นทุนดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. เข้าใจเขาเข้าใจเรา โดยใช้ Supplier preferencing model มาวิเคราะห์ซัพพลายเออร์ที่เราคบค้าอยู่นั้นว่าแต่ละรายคิดอย่างไรกับเรา และเราควรจะมีมาตรการอย่างไร เพื่อให้มาตรการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

6. เรียนรู้ Supplier relationship management ว่าเราควรคบกับซัพพลายเออร์รายใดใกล้ชิดหรือห่าง ๆ เพื่อให้การประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. จัด Workshop เพื่อวางแผนเรื่องการประหยัดต้นทุนสำหรับสินค้าและบริการแต่ละประเภทอย่างเป็นรูปธรรมและให้ได้ประโยชน์สูงสุด

8. ถาม-ตอบปัญหา

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 98

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 99

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 100

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 101

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 102

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 103

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 104

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 105

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 106

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 107

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 108

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่