ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ พิมพ์ อีเมล
 

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Procurement

ความสำคัญ

          จำนวนคนไม่น้อยที่คิดว่า "งานจัดซื้อ" เป็นเรื่องง่ายๆ แค่รับPR ออกPO โทรตามของ ต่อรองถูกๆ

ก็จบ อยากจะบอกว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดถนัด ถ้าทำได้แค่นั้น เรียกว่า "เสมียน หรือ Clerk" ฉะนั้นถ้าเรา

ไม่อยากเป็นเสมียน ต้องเรียนรู้วิธี "การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์" ซึ่งจะทำให้ท่านๆ ทั้งหลายได้รู้วิธีการ

เลือกซื้อที่เหมาะสมอย่างชาญฉลาด

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

 

 

1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ VS การบริหารงานในฝ่ายจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ VS การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

    (Strategic Management VS Strategic Purchasing and Supply VS Strategic Procurement)

2. เป้าหมายขององค์กร VS เป้าหมายของฝ่ายจัดซื้อ VS เป้าหมายงานจัดซื้อจัดหา

    (Corporate Goal VS P&S Management Goal VS Procurement Goal)

3. การตั้งเป้าหมาย(Goal) วิสัยทัศน์(Vision) และพันธกิจ(Mission)ของฝ่ายจัดซื้อ

4. วิธีการกำหนด SMART+C Goal และ SMART+C KPI

5. วิเคราะห์ ABC(Pareto) Analysis เพื่อจัดลำดับการใช้จ่ายเงิน

6. กลยุทธ์การจัดความสำคัญของสิ่งที่ต้องซื้อโดยใช้ Supply Positioning Model

7. เคล็ด(ไม่)ลับ ในการเลือกวิธีจัดซื้อที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่ม

8. การจัดซื้อแบบ Centralized และ Decentralized แบบไหนดีกว่ากัน

9. ควรเลือกซื้อด้วยระบบ Single Source หรือ Dual Source ดี

10. กลยุทธ์การบริหารจัดการกับสินค้าแต่ละกลุ่ม

     (Hoe to Manage : Routine Items, Leverage Items, Bottleneck Items and Critical Items)

11. วิธีเพิ่มมูลค่า และสร้างกำไร ด้วยหลัก 5 R

วิทยากร

 

 

คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

C.P.S. / B.B.A. / M.E.

กรรมกรผู้จัดการ

บริษัท อัลฟ่าแมเนจเมนท์คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 13 --------- วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 14 ---------- วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 15 ------------- วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 16 ------------- วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมอาวานี่ เอเทรี่ยม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

(ใกล้สถานี MRT เพชรบุรี / ระยะทางจากสถานีถึงโรงแรมฯ ประมาณ 900 เมตร)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 4,900 + VAT 343 = 5,243 - (หัก ณ ที่จ่าย) 147 = 5,096 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดเพิ่มท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา