ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่ พิมพ์ อีเมล

กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่

Modern Procurement Development Framework

ความสำคัญ

กรอบการพัฒนางานจัดซื้อ-จัดหายุคใหม่ จะเป็นทั้งแนวทางและขอบเขต

การพัฒนางานจัดซื้อ-จัดหา ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สำหรับองค์กรหรือหน่วย

ที่ต้องการวางแผนพัฒนา

         กระบวนการจัดซื้อ(Procurement Process)

         สมรรถนะของงานจัดซื้อ(Procurement Performance) และ

บุคลากรด้านงานจัดซื้อ(Procurement People)

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาองค์กรและการสร้างความได้เปรียบทางการแข็งขัน

ขององค์กร จึงเหมาะสมอย่างที่ผุ้บริหารการจัดซื้อ-จัดหาจะต้องเรียนรู้


หัวข้อสัมมนา
 

1. Introduction
 

         1.1) ภาพรวมของการสร้างกรอบการพัฒนางานจัดซื้อ-จัดหายุคใหม่
 

                (The Overviews for The Modern Procurement Development Framework)
 

         1.2) ประโยชน์จากกรอบการพัฒนางานจัดซื้อ-จัดหายุคใหม่
 

                (The Benefits of Working with Modern Procurement Development Framework)
 

2. การประยุกต์กรอบการพัฒนางานจัดซื้อ-จัดหายุคใหม่ ใช้ในองค์กร
 

    (How to apply Modern Procurement Development to the Business)
 

         2.1) เรียนรู้ความสามารถทั้ง 5 ระดับ (The 5 Level of Competency)
 

         2.2) 4 ขอบเขตหลักที่ส่งผลต่อการจัดการงานจัดซื้อ-จัดหา
 

                (The Four Essential Area For Effective Procurement & Supply)
 

3. รูปแบบการวางแผนการพัฒนาองค์กรจัดซื้อ-จัดหาสมัยใหม่
 

    (Pattern of Modern Procurement Development)
 

         3.1) ด้านการออกแบบงาน (Job Design)
 

         3.2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure)
 

         3.3) ด้านบุคลากร (People)
 

         3.4) ด้านกระบวนการ(Process)
 

         3.5) ด้านผลงาน (Performance)
 

4. กรณีศึกษา (Case Study)
 

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 6 ----วัน... / เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

สุดซอยสุขุมวิท 5 / ลงสถานี BTS นานา )

อัตราค่าสัมมนา

ผู้สนใจทั่วไป เข้าสัมมนา 1 วัน ท่านละ

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา