ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พื้นฐานการบริหารงานผู้ขายและกลยุทธ์สำหรับงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล


พื้นฐานการบริหารงานผู้ขายและกลยุทธ์สำหรับงานจัดซื้อ

The Fundamental of Supplier Management and Strategic Purchasing
 

ความสำคัญ

นักจัดซื้อที่จะประสบผลสำเร็จ จะต้องสามารถผสมผสานความรู้รอบด้านร่วมกับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ

เพื่อนำมาตอบสนองกับเนื้องานให้ได้มากที่สุด อีกทั้งต้องมีผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานสากลที่เข้าตาผู้บริหาร

จากการเข้าสัมมนาครั้งนี้ ท่านจะได้ทราบถึงหลักการทำงาน เทคนิค วิธีการ ที่รวบรวมจากประสบการณ์จริง

ที่ใช้อย่างประสบความสำเร็จในบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศมาแล้ว ไม่ว่าท่านจะทำงานในบริษัทขนาดเล็กใหญ่

อย่างไรก็สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้อันเป็นทางลัดที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จและเป็นคนที่มีคุณค่าเพิ่ม

ขององค์กรได้อย่างแน่นอน


หัวข้อสัมมนา
 

1. ยุทธศาตร์ใหม่ในการบริหาร Supplier
 

           1.1 กระบวนการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ เพื่อรองรับการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ
 

                          a. การจำหน่ายสินค้าตรงตามความต้องการ
 

                          b. ระบบคุณภาพ / การบริหารงานด้านคุณภาพ
 

                          c. การตรวจสอบสินค้า หรือรายละเอียดของสินค้า
 

                          d. การส่งตัวแทนไปตรวจประเมินสถานประกอบการ
 

           1.2 วิธีการตรวจประเมินทบทวนผู้ขายรายเดิม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 

                          a. การกำหนดความถี่ในการประเมิน
 

                          b. การกำหนดหัวข้อในการประเมิน
 

                          c. การกำหนดวิธีในการประเมิน
 

                          d. การกำหนดแนวทางการดำเนินการ หากไม่ผ่านการประเมิน
 

             1.3 ประโยชน์ของการแบ่งกลุ่มผู้ขายตามประเภทสินค้า
 

2. นักจัดซื้อต้องตามโลกให้ทัน
 

             2.1 การสั่งซื้อและขอราคา ด้วยระบบ Online Purchase
 

             2.2 การประมูลโดยการทำ e-Auction
 

             2.3 การขอราคา ด้วยระบบ e-RFX
 

3. การจัดซื้อกับการเพิ่มกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน
 

             3.1 การเพิ่มกำไรโดยการเข้าร่วมตั้งแต่กระบวนการ NPD สำคัญอย่างไร
 

             3.2 กลยุทธ์การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสียจากโรงงาน หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
 

             3.3 การจัดกลุ่มซัพพลายเออร์และกลุ่มสินค้า เพื่อการจัดกลยุทธ์การจัดซื้อ
 

                          a. การกำหนดราคาซื้อแบบขั้นบันได (Step Price)
 

                          b. การสร้างยอดประหยัดจากการบริหารเครดิตเทอม 
 

                              (Improve Cost saving by Reduce Credit Term)
 

                          c. การควบคุมราคาสินค้าที่มีจำนวนรายการมาก แต่มีมูลค่าการสั่งต่อครั้งต่ำ (Info Record)
 

                          d. วิธีการคิดและนำเสนอผลงานเรื่องยอดเงินที่ประหยัดได้ตามมาตรฐานสากล
 

วิทยากร

คุณจรูญโรจน์ เทพที

ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 3 ... I n d e f i n i t e l y

อัตราค่าสัมมนา

ผู้สนใจทั่วไป เข้าสัมมนา 1 วัน ท่านละ

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา