ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ พิมพ์ อีเมล

ความรู้เรื่องต้นทุน และ

การเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ

Costing and Financial Issue for Purchasing &

Supply Management Professional

 

 

 

ความสำคัญ

         ต้นทุนคือเงินที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สินค้าและบริการเข้ามาในองค์กร เพื่อผลิตและจำหน่าย ถ้าต้นทุนการผลิต

ยิ่งต่ำองค์กรก็ยิ่งมีโอกาสสร้างกำไรได้มาก นักจัดซื้อจัดหามีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญต่อเป้าหมายกำไรของ

องค์กร และปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายคือความรู้เรื่องต้นทุนและการเงิน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักจัดซื้อจัดหาเข้าใจเรื่องต้นทุนอย่างแจ่มแจ้งและใช้ประโยชน์จาก “ต้นทุน” ได้คุ้มค่า

จึงเหมาะกับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพทุกระดับ

 

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. ความหมายและความสำคัญของต้นทุน

2. ผู้บริหารและ หน่วยงานจัดซื้อใช้ต้นทุนบริหารงานและช่วยในการตัดสินใจ

3. ประเภทของแหล่งเงินที่องค์กรได้มา และค่าใช้จ่ายระยะสั้น กลางและยาว

4. ต้นทุนประเภทต่างๆ จัดแบ่งตามการใช้กับงานจัดซื้อจัดหา

5. การนำต้นทุนไปใช้กับงานจัดซื้อจัดหาลักษณะต่างๆ

6. การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนสินค้าที่ผู้ขายเสนอมา

7. การคำนวณจุดคุ้มทุนหรือจุดเสมอตัว (Break even point / BEP)

8. การคำนวณค่าแรงสำหรับงานว่าจ้างทำวิธี “เส้นโค้งการเรียนรู้” (Learning curve)

9. การคำนวณทวนราคาที่ผู้ขายเสนอมาหลายระดับจำนวนและราคาให้เลือกซื้อ

10. พิจารณาการใช้กำลังการผลิตว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

11. ข้อดีข้อด้อยผลิตเอง หรือ จ้างทำ (Make or Buy)

12. พิจารณาอัตราส่วนทางการเงินและวิเคราะห์งบการเงินของซัพพลายเอ้อร์

       เพื่อปิดความเสี่ยงในการคบค้า ฯลฯ

13. Q & A

* * * Pre / post test และ class exercise * * *

 

 

 

วิทยากร

คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

วิทยากรหลักสูตร CIPS

สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 3 -------- วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

รุ่นที่ 4 ---------- วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2562

รุ่นที่ 5 ------ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

รุ่นที่ 6 ------ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ซอยสุขุมวิท 5

(ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา