ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก พิมพ์ อีเมล

ครบเครื่องเรื่องบัญชี

สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

รออนุมัติการ นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (CPA)

ความสำคัญ

        ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีความยากกว่าธุรกิจอื่นอยู่มาก เพราะต้องเกี่ยวข้องเงินตราต่างประเทศ หลักเกณฑ์ทาง

ภาษีสรรพากร ศุลกากรและกฎหมายอื่น ดังนั้นผู้ทำบัญชีของธุรกิจนี้ นอกจากต้องมีประสบการณ์ทางบัญชีแล้ว ยังต้อง

มีความรู้รอบด้านในเรื่องดังกล่าว 

        ทางสถาบันจึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดเวลาในการค้นคว้าด้วยตัวเอง

รายละเอียดการสัมมนา

1. ทำความเข้าใจกับ - ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก - ธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า  - ธุรกิจการให้บริการ

          1.1 อย่างไรคือการนำเข้า

          1.2 อย่างไรคือการส่งออก

          1.3 อะไรคือเขตปลอดอากร

2. เทคนิคเมื่อต้องทำการค้าขายระหว่างประเทศ

3. ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ควรเป็นอย่างไร

4. ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

5. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

6. การจัดทำรายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ถูกต้องและรัดกุม

7. ประเด็นใดบ้างที่ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย และมีแนวปฏิบัติอย่างไร

8. ปัญหาและวิธีการคำนวณกำไรขาดทุน สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

9. การจัดทำงบการเงิน สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

10. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 51

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 / 09.00-16.00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 52

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 / 09.00-16.00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 53

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 / 09.00-16.00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 238 = 3,638 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 102 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%