ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

เทคนิคการจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการจัดทำบัญชี

สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

นับชั่วโมงการอบรม

ผู้ทำบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.) / ผู้สอบบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

ความสำคัญ

        ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีความยากกว่าธุรกิจอื่นอยู่มาก เพราะต้องเกี่ยวข้องเงินตราต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร ศุลกากรและกฎหมายอื่น

ดังนั้นผู้ทำบัญชีของธุรกิจนี้ นอกจากต้องมีประสบการณ์ทางบัญชีแล้ว ยังต้องมีความรู้รอบด้านในเรื่องดังกล่าว 

        ทางสถาบันจึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดเวลาในการค้นคว้าด้วยตัวเอง

รายละเอียดการสัมมนา

1. ทำความเข้าใจกับ - ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก - ธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า  - ธุรกิจการให้บริการ

          1.1 อย่างไรคือการนำเข้า

          1.2 อย่างไรคือการส่งออก

          1.3 อะไรคือเขตปลอดอากร

2. เทคนิคเมื่อต้องทำการค้าขายระหว่างประเทศ

3. ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ควรเป็นอย่างไร

4. ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

5. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

6. การจัดทำรายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ถูกต้องและรัดกุม

7. ประเด็นใดบ้างที่ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย และมีแนวปฏิบัติอย่างไร

8. ปัญหาและวิธีการคำนวณกำไรขาดทุน สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

9. การจัดทำงบการเงิน สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

10. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 65

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก (MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

 

 

อัตราค่าสัมมนา

2,700 + VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวันหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม