Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน พิมพ์ อีเมล

                                                                                       

การปรับปรุงและปิดบัญชี

ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน

ความสำคัญ

         หัวใจของงานบัญชีคือ การปรับปรุงรายการทางบัญชี (Adjusting Entres) ในวันสิ้นงวดบัญชี เพื่อให้ได้งบการ

เงินที่ถูกต้องและปิดบัญชีจัดทำงบการเงิน ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้มาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด ซึ่งเป็นไปตามหลัก เกณฑ์คงค้างและการดำเนินงานต่อเนื่อง

         สถาบันได้เห็นถึงความสำคัญของวงจรบัญชีนี้ เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องจึงได้จัดสัมนนาเรื่องนี้ขึ้น เพื่อเป็น

แนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุด ที่ช่วยลดเวลานักบัญชีในการต้องมาศึกษาด้วยตนเองซึ่งก็อาจเข้าใจผิดในบาง

ประเด็น

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด ที่มีผลกระทบต่อ

    รายการที่ต้องปรับปรุงบัญชี

2. การปรับปรุงรายการคงค้าง (Accrued)

            - รายได้ค้างรับ (Accrude Revenues)

            - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accude Expenses)

3. การปรับปรุงรายการล่วงหน้า (Deferred)

            - รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income or Unearned Revenuel)

            - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)

4. การปรับปรุงวัสดุใช้ไป (Supplies)

5. การปรับปรุงหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)

6. การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

7. การปรับปรุงอื่น เช่น การปรับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดให้เป็นราคาทุนหรือมูลค้าสุทธิ

    ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ฯลฯ

8. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี จากการปฏิบัติงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

            - วิเคราะห์รายการและบันทึกรายการบัญชีผิด

            - บันทึกจำนวนเงินผิด

            - ลืมบันทึกรายการบัญชี

9. วิธีการที่จะบันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

10. การปรับปรุงบัญชี การกลับรายการทางการบัญชี (Reversing Entries)

            - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน

            - รายได้รับล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวน

            - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

            - รายได้ค้างรับ

11. เทคนิคการบันทึกรายการปิดบัญชี (Closing Entres)

            - การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีรายได้ไปยังบัญชีกำไรขาดทุน

            - การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีกำไรขาดทุน

            - การบันทึกปิดบัญชีกำไรขาดทุน

            - การบันทึกปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอน

            - ปิดบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

12. ถามตอบปัญหา

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 31

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 32

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 33

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 34

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 35

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 36

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 238 = 3,638 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 102 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,400 + VAT 168 = 2,568 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%