ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย พิมพ์ อีเมล

 

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

 

Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management

ความสำคัญ

 

 

				
การทำงานจัดซื้อจัดหามีปัจจัยความเสี่ยงหลายด้าน นักจัดซื้อจึงต้องมองให้ครอบคลุมตลอด

ทั้งซัพพลายเชน หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่างๆ

อีกทั้งจะเข้าใจที่มาของความเสี่ยง และสามารถเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อรับมือและบริหารจัดการความเสี่ยง

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดทั้งซัพพลายเชน เพื่อให้กิจการของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

 หัวข้อสัมมนา

 

 

				
1 ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับความเสี่ยง (Misunderstanding on the Risk)

2 นิยามที่ถูกต้องของความเสี่ยง (Risk Definition)

3 ความหมายที่ถูกต้องของการบริหารความเสี่ยง (What is Risk Management)

4 หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Principle and Process in Risk Management)

5 ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Steps in Strategic Risk Management)

6 หลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

7 ประเภทความเสี่ยง (Types of Risk)

8 ทฤษฏีความเสี่ยง (Risk Theory)

9 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

10 การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง (Tools for Risk Assessment)

11 กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในสินค้าและบริการแต่ละประเภท

  (Strategic Risk Management in Various Types of Products and Services)

12 การบริหารความเสี่ยงของการจัดซื้อในซัพพลายเช่น 

  (Purchasing Risk Management in Supply Chain)

13 ตัวการที่สร้างความเสี่ยงในงานจัดซื้อจัดหา (Causes of Risk in Purchasing and Supply)

14 แนวโน้มความเสี่ยงของงานจัดซื้อและซัพพลายในอนาคตอันใกล้  
 
  (Future Trends of Risk in Purchasing and Supply)

15 การสรุปและวัดผลสำเร็จในการจัดการความเสี่ยง 

  (Risk Management Success Performance Report)

 

 

 

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 5 ------------ วัน... / เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ซอยสุขุมวิท 5

(ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา