Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย พิมพ์ อีเมล

 

                                                                                     

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

 

Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management

ความสำคัญ

         การทำงานจัดซื้อจัดหามีปัจจัยความเสี่ยงหลายด้าน นักจัดซื้อจึงต้องมองให้ครอบคลุมตลอด

ทั้งซัพพลายเชน หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่างๆ อีกทั้งจะเข้าใจ

ที่มาของความเสี่ยง และสามารถเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อรับมือและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตลอดทั้งซัพพลายเชน เพื่อให้กิจการของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

หัวข้อสัมมนา

     1  ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับความเสี่ยง (Misunderstanding on the Risk)

     2  นิยามที่ถูกต้องของความเสี่ยง (Risk Definition)

     3  ความหมายที่ถูกต้องของการบริหารความเสี่ยง (What is Risk Management)

     4  หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Principle and Process in Risk Management)

     5  ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Steps in Strategic Risk Management)

     6  หลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

     7  ประเภทความเสี่ยง (Types of Risk)

     8  ทฤษฏีความเสี่ยง (Risk Theory)

     9  การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

   10  การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง (Tools for Risk Assessment)

   11  กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในสินค้าและบริการแต่ละประเภท

          (Strategic Risk Management in Various Types of Products and Services)

   12  การบริหารความเสี่ยงของการจัดซื้อในซัพพลายเช่น

          (Purchasing Risk Management in Supply Chain)

   13  ตัวการที่สร้างความเสี่ยงในงานจัดซื้อจัดหา (Causes of Risk in Purchasing and Supply)

   14  แนวโน้มความเสี่ยงของงานจัดซื้อและซัพพลายในอนาคตอันใกล้   

         (Future Trends of Risk in Purchasing and Supply)

  15  การสรุปและวัดผลสำเร็จในการจัดการความเสี่ยง

        (Risk Management Success Performance Report)

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 59

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 61

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 62

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 63

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 64

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 65

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 66

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 67

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 68

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 69

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่