Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้ (วางแผน วางระบบ ควบคุม) พิมพ์ อีเมล

                                                                                           

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้

(วางแผน วางระบบ ควบคุม)

ความสำคัญ

     เมื่อทำธุรกิจย่อยหนี้ไม่พ้นเรื่องของลูกหนี้ ความอยู่รอดของธุรกิจจึงอยู่ที่การวางแผน วางระบบควบคุม บันทึกและ

ติดตาม ในเรื่องของลูกหนี้ให้รัดกุมรอบคอบ ยิ่งลูกหนี้เยอะยิ่งต้องมีระบบที่ดีนอกจากนี้ยังไปเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการ

บัญชีและภาษีในเรื่องการรับรู้รายได้อีก โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ในการทวงหนี้

     สถาบันได้เห็นความสำคัญ จึงรวบรวมประเด็นปัญหาที่มักจะเกินขึ้นในธุรกิจ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

สัมมนาได้นำไปใช้วางแผนและปฏิบัติได้ทันที 

หัวข้อสัมมนา

1. บ่อเกิดแห่งหนี้

2. บัญชีลูกหนี้และการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี

     - ระบบบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ

     - แนวปฏิบัติเมื่อรับชำระหนี้ด้วย เงินสด เช็ค โอนเงิน หรือวิธีอื่นๆ

3. การวางระบบเอกสารหลักฐานทางการค้า ที่จำเป็นซึ่งแสดงว่าคู่ค้าเป็นลูกหนี้

     (มีผลต่อการฟ้องร้องเมื่อมีปัญหาในอนาคต)

4. การสร้างระบบการบริหารลูกหนี้และวางแผนเรื่องการควบคุมภายในลูกหนี้

     - วางมาตรการและเงื่อนไขการให้เครดิตทางการค้า

     - ระบบการจัดเก็บหนี้ ระบบวางบิล

5. วางระบบรายงานเพื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อติดตามก่อนที่จะสายเกินไป

     -กำหนดแผนในการติดตามและเร่งรัดหนี้

6. แนวปฏิบัติทางมาตรฐานการบัญชีสำหรับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

     -การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการบันทึกบัญชี

     -การบันทึกบัญชีจำหน่ายหนี้สูญ หนี้สูญรับคืน

7. มาตรฐานการบัญชีสำหรับ การรับรู้รายได้และลูกหนี้การค้า

8. เทคนิคการทวงหนี้ตามกฎหมายใหม่

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 83

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 84

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 85

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 86

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 87

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 88

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 238 = 3,698 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 102 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,400 + VAT 168 = 2,568 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%